HAVS (hånd- arm vibrasjonssyndrom)


Hånd- arm vibrasjonssyndrom som den enkelte har blitt påført på arbeid og som følge av skadelige arbeidsprosesser vil kunne gi rett til erstatning ved forsikringsdekning. I enkelte tilfeller vil forsikringsselskapet forsøke å holde igjen erstatning, hvilket ofte gjør det nødvendig med advokat i saken.

Etter at skadelidte hadde mottatt en positiv spesialisterklæring fra arbeidsmedisinsk avdeling ved ett av landets sykehus, der det ble tilkjennegitt yrkesbetinget Hånd – arm vibrasjonssyndrom (HAVS) med en invalidietsgrad med rett til menerstatning, ville forsikringsselskapet ved deres rådgivende lege ikke akseptere at yrkessykdommen var stor nok til å gi rett til menerstatning. Rådgivende lege hos forsikringsselskapet konkluderte med at HAVS kun ville utgjøre 3 % varig medisinsk invaliditet. Skadelidte kontaktet da Osloadvokatene for bistand.

Etter flere runder med forhandlinger med forsikringsselskapet, der de først avviste rett til erstatning, endte klienten opp med en erstatning i overkant av kr 700.000,- som klienten var fornøyd med. Herunder ble det gitt erstatning for inntektstap, fremtidig inntektstap, menerstatning samt alle advokatkostnadene.

Hånd- arm vibrasjonssyndrom er en fellesbetegnelse på vevskade eller dysfunksjon i kar, nerve eller muskel- skjelettsystemet som er forårsaket av håndholdt vibrerende verktøy. HAVS kalles også for Raynauds vasospastisk sykdom der den enkelte får «hvite fingre» og gjerne nedsatt følighet. Sykdommen kan utvikles der også kulde påvirker fingrene. Arbeidsmedisinsk avdeling foretar en undersøkelse med kartlegging av den skadelige eksponeringen fra de ulike arbeidsprosessene og ut fra de enkelte verktøy, gjerne ut fra datablad for de enkelte verktøy som har forårsaket vibrasjoner. Dette vurderes opp mot de enkelte grenseverdiene, etter gjeldende forskning og medisinsk kjennskap, for hva som antas å være skadelig og kunne gi forhøyet risiko for å utvikle HAVS. HAVS, altså skaden, kategoriseres i diverse grupper med hensyn til dens alvorlighet ut fra Stockholm Workshop Symptomskala og i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell pkt. 8.1.3.

Dersom du har yrkesforskyldt HAVS og trenger advokatbistand er det bare å ta kontakt med Osloadvokatene. Det er bare hyggelig å bli kontaktet.