Gode tips om du har vært utsatt for en arbeidsulykke


Alle arbeidstakere er dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring som skal gi full erstatning for en arbeidsulykke og fått en yrkesskade.

I tillegg har NAV særregler for yrkesskade som kan gi deg bedre støtte fra det offentlige. Men for å nå frem til både erstatning og særregler etter en arbeidsulykke må du ofte ha hjelp.

Rett etter arbeidsulykke

 • Meld skaden til arbeidsgiver.
  Alle skader skal i utgangspunktet meldes uavhengig av omfang. Det er viktig å få registrert at det har skjedd en arbeidsulykke. Arbeidsgiveren kan ikke holde dette mot deg.
 • Oppsøk medisinsk hjelp (lege, legevakt, fysioterapeut osv.)
  så snart som mulig, helst innen et par dager. Søk lege selv om du tror det går over etter en stund. Dette for å få en medisinsk vurdering og for å få registrert plagene. Dette er forsikringsselskapene veldig opptatt av. Dessuten, legehjelp grunnet arbeidsulykke er i utgangspunktet dekket av det offentlige.
 • Melding til NAV
  Arbeidsgiver skal skrive ned hendelsen og sørge for melding til NAV umiddelbart. Her er det viktig at du sørger for at du gir en god beskrivelse av hva som hendte og hvilke plager du har fått. Meldefristen er i utgangspunktet 1 år, men kan fravikes.
 • Melding til forsikringsselskapet.
  Gi samme eller lignende beskrivelse som til NAV. Dette er egentlig arbeidsgivers oppgave, men dette glemmer arbeidsgiver ofte. Dersom du ikke har hørt noe fra et yrkesskadeforsikringsselskapet etter et par uker har nok ikke arbeidsgiver meldt skaden. Da du må selv ta kontakt, enten med forsikringsselskapet direkte eller med advokat som finner frem til rett forsikringsselskap for deg.

Arbeidsulykke er meldt – hva nå?

NAV vil ta stilling til meldingen om arbeidsskade og fatte et vedtak om yrkesskade. Et yrkesskadevedtak gir det flere fordeler som gratis legehjelp knyttet til skaden, bedre sykepengegrunnlag o.l. Her vil du følges opp av en saksbehandler, legen din og arbeidsgiver. Men det er vanskelig å finne frem til alt du har krav på uten hjelp. NAV skal i utgangspunktet ha jevnlige møter med deg om din arbeidsevne om du er sykemeldt.

Forsikringsselskapet vil hente dokumenter fra lege, sykehus og NAV og utrede saken uavhengig av hva NAV gjør. Forsikringsselskapet er nemlig ikke bundet av NAVs vurdering og vil foreta egen vurdering av saken.
Behandlingstiden avhenger av konsekvensene av skaden din, men det kan ta lang tid før man kommer til en endelig avgjørelse.

Trenger jeg advokat?

Yrkesskadesaker kan reise mange vanskelige juridiske og medisinske spørsmål. Det er vanskelig å ha oversikt uten å jobbe med dette til vanlig. Å holde en erstatningssak og/eller NAV sak gående på egen hånd er erfaringsmessig veldig slitsomt. Benytter du advokat vil advokaten drifte og holde saken din gående med henblikk på at dine interesser blir ivaretatt.

NAV skal egentlig veilede deg så du finner frem til riktig offentlige ytelser, men veiledningen er sjeldent god nok. En advokat vil hjelpe deg slik at du utnytter alle offentlige stønadsordninger og får riktig støtte fra NAV.

Forsikringsselskapet skal vurdere saken din objektivt. Likevel ser vi ofte ved beregning av erstatning, som innebærer kompliserte regneoperasjoner og regelverk, at resultatet avhenger av om du har advokathjelp eller ikke. Beregningen og regelverket er komplisert og det vanskelig å henge med. Har du f.eks. krav på erstatning for tap i inntekt i evnen til å arbeide i hjemmet eller ikke, og hvordan beregnes dette? Dette har advokaten oversikt over og vi kan hjelpe deg med å få det du har krav på.

Dessuten er det ofte slik at saken trenger en vurdering fra en legespesialist for å ta stilling til konsekvensene av skaden. Det er da viktig å få en spesialist som ser saken fra din side. Vi vet hvilke leger du bør akseptere og hvilke du bør holde deg unna.
Til slutt må du huske at nødvendig og rimelig advokatbistand i slike saker i hovedsak betales av forsikringsselskapet.

Osloadvokatene hjelper deg

Relaterte saker:

Dette har du krav på ved yrkesskade
Dekker yrkesskadeforsikringen under sosiale arrangement?