Slik går du frem i en voldsoffer-erstatningssak


Har du blitt påført skade som følge av en straffbar handling, kan du ha rett til erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Prosessen i en voldsoffererstatningssak frem til et erstatningsoppgjør kan imidlertid virke lang og komplisert. Ofte er det avgjørende å la seg representere av en advokat som er spesialisert innen voldsoffererstatning. De har kjennskap til hvilke grep som kan gjøres for å oppnå et raskt og riktig erstatningsoppgjør.

Ta kontakt med advokat

Når det gjelder krav på fri advokatbistand i denne type saker kan du ha krav på bistandsadvokat i en voldsoffererstatningssak gjennom prosessen. Spesielt dersom du har blitt utsatt for vold og trusler i nære relasjoner, seksuelle krenkelser eller du ved vold har blitt påført en alvorlig skade som kan dokumenteres. Har du blitt utsatt for dette, og det er andre omstendigheter som gjør at du er i en vanskelig situasjon er det også mulig å søke om å få oppnevnt bistandsadvokat på særskilt grunnlag.
Advokatbistand i en voldsoffererstatningssak vil også kunne bli dekket av fri retthjelpsordningen, og også kunne dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning dersom søknaden godkjennes.
Osloadvokatene vil ta en vurdering for deg på hvilke muligheter du har for å få dekket advokatutgiftene i din sak, og søke om at du får oppnevnt bistandsadvokat.
Vi vil også kunne bistå deg med å anmelde saken til politiet dersom dette ikke er gjort på forhånd.

Anmeldelse til politiet

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling som medfører personskade, bør forholdet anmeldes til politiet. Det er i utgangspunktet et vilkår for voldsoffererstatning at den straffbare handlingen er anmeldt til politiet, men her finnes det typisk unntak dersom skadevolder er død.

Tilgang på politiets opplysninger

Via din advokat vil du få tilgang til sakens opplysninger. Advokaten får på denne måten oversikt over saken.

Innhente medisinske opplysninger

I tillegg til politiets opplysninger vil det være viktig for advokaten å få tilgang til medisinske opplysninger om skadelidte. Det er nødvendig med journaler fra både leger og sykehus skadelidte har vært til behandling hos. De medisinske opplysningene innhentes for å fastlegge omfanget av erstatningskravet.

Spesialisterklæring

I mange saker kan det bli nødvendig med en spesialisterklæring. I spesialisterklæringen vil en spesialist vurdere hvilken skade eller sykdom som er oppstått og hvor står skaden er. Spesialisterklæringen vil videre ta stilling til skadelidtes evne til å arbeide og fastsette den medisinske invaliditeten. Spesialisten vil ytterligere ta stilling til om det er sammenheng mellom den straffbare handlingen skadelidte har blitt utsatt for og de skadene skadelidte har.

Fremme erstatningskravet

Velger politiet etter en anmeldelse å ta ut tiltale mot gjerningsmannen vil erstatningskravet fremmes samtidig I straffesaken. Blir saken henlagt vil du likevel kunne kreve erstatning -ettersom kravene til bevis er lavere når det gjelder erstatning sammenliknet med straff.

Kontoret for voldsoffererstatning

Søknad om erstatning i en voldsoffererstatningssak  fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning typisk når saken er henlagt eller det oppstår andre skader/økonomiske tap som ikke var klarlagt under straffesaken Du kan fremme søknaden selv, men mange velger å la seg bistå av advokat i søknadsprosessen. Det koster ingenting å søke, men det kan forekomme utgifter knyttet til innhenting av dokumentasjon fra lege, spesialister mv. Slik dokumentasjon er helt nødvendig for at Kontoret for voldsoffererstatning skal kunne behandle saken din, og for at du skal få et rettmessig erstatningsoppgjør. Ved advokatbistand vil advokaten din sørge for at alle nødvendige dokumenter er innhentet. Har du hatt bistandsadvokat i straffesaken, vil disse utgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen. Det samme gjelder dersom du får innvilget din erstatningssøknad.

Klage i en voldsoffererstatningssak

Vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning kan klages inn for Erstatningsnemda for voldsofre. Klagen må fremsettes til Kontoret for voldsoffererstatning innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Ytelser fra NAV

Parallelt med kravet om erstatning kan det bli nødvendig å søke om ytelser fra NAV. En advokat vil kunne bistå deg også i denne prosessen.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om en voldsoffererstatningssak

Kontakt advokat Kjersti Bolstad for en uforpliktende tilbakemelding på om du har en sak du bør gå videre med, og hvilke ulike ordninger som kan dekke advokatutgiftene dine i saken
telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Fikk erstatning for voldtekt – straffesaken ble henlagt
Tingretten ga avslag – fikk erstatning for vold allikevel