Psykiske skader etter vold - kan du få voldsoffererstatning?


Et hovedvilkår for erstatning er at du er påført en personskade. Vil dette si at det må foreligge brudd – eller sårskade, eller vil psykiske skader også kunne føre til voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning (Kontoret) er et statlig kontor.
Kontoret behandler søknader om erstatning for personskader som er påført ved en straffbar handling og hvor skadevolder for eksempel er ukjent eller ikke har råd til å betale erstatning til deg.

Hva omfattes av begrepet «personskade» ved vold?

Med personskade menes både fysiske og psykiske skader. Skader som viser seg straks etter voldshandlingen, for eksempel brudd i nesen, likestilles med skader som først viser seg senere. Dette er en presisering, siden mange opplever psykiske plager i etterkant av en voldshandling. I praksis vil dette si at dersom du blir utsatt for et ran, et forsøk på overfallsvoldtekt eller liknende, uten å bli påført fysiske skader, kan du fortsatt krav på erstatning gjennom voldsoffererstatningsordningen.

Det følger av voldsofferloven § 1, første setning at
“den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her”.

Osloadvokatene – Fikk 1,4 mill i voldsoffererstatning etter hjelp fra Osloadvokatene

Osloadvokatene – Fikk 1,4 mill i voldsoffererstatning etter hjelp fra Osloadvokatene

Har du vært utsatt for familievold eller annen kriminell handling kan du ha rett til erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/fikk-14-mill-i-voldsoffererstatning-etter-familievold/

Når må psykiske skader realisere seg?

Psykiske skader oppstår ofte en tid etter volden. For noen mennesker oppstår frykten for liknende situasjoner med det samme, mens det for andre tar lenger tid før plagene realiserer seg. Retten på voldsoffererstatning er likevel den samme.

Et eksempel på at dette er Erstatningsnemnda(ENV) sin avgjørelse fra 2003 s. 167.

Saken gjaldt erstatning fra staten for skader søker skal ha blitt påført etter et ran. Søker skal ha blitt truet med pistol og kniv under et grovt ran av butikken der han var butikksjef. Som følge av hendelsen skal søker ha fått psykiske problemer i form av post-traumatisk stresslidelse. Søkeren ble tilkjent 9 660,- i erstatning for økonomisk tap og 30 000,- i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Det vises her spesielt til at den skadevoldende hendelsen fant sted 18.2.00. En psykiatrisk spesialisterklæring ble utarbeidet 24.1.01. Det fremgikk av denne at skadelidte hadde utviklet en post-traumatisk stresslidelse i etterkant av hendelsen.

Det konkluderes med at den psykiske skaden i all hovedsak er å anse som et resultat av den alvorlige ransopplevelsen, selv om de psykiske problemene for alvor oppsto flere måneder etter ranet.

Konklusjonen er at du kan ha krav på erstatning også for rene psykiske skader, selv om de oppstod en tid etter hendelsen fant sted.

Osloadvokatene kan voldsoffersaker!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Utsatt for vold i nære relasjoner
Tingretten ga avslag – fikk erstatning allikevel