Voldsoffererstatningsnemndas praksis hadde ikke dekning i loven


Til tross for manglende dekning i loven har erstatningsnemnda nektet å dekke advokatutgifter i tilfeller hvor søknad om voldsoffererstatning ikke fikk medhold. Praksisen fikk kritikk av Sivilombudsmannen.

Mange er redde for å søke om voldsoffererstatning

Mange kvier seg for å søke om voldsoffererstatning på grunn av faren for å bli sittende igjen uten erstatning men med en advokatregning. Dette skyldes at erstatningsnemnda har hatt en praksis om å ikke dekke advokatutgifter i tilfeller hvor voldsofferet ikke blir tilkjent erstatning.

Erstatningsnemnda nektet å dekke utgifter

Denne praksisen har hevet terskelen for å søke om voldsoffererstatning. I mange saker kan erstatningskravet avhenge av vanskelige juridiske spørsmål. Skal man da ikke få dekket utgiftene som har vært nødvendige for å få svaret på dette spørsmålet? I følge erstatningsnemndas tidligere praksis var svaret nei.

Var ikke en «nødvendig» utgift

Nemnda mente at dersom søknaden om erstatning ikke endte med medhold hadde ikke advokatutgiftene vært nødvendige eller rimelige. Bare når advokatutgiftene var et nødvendig ledd i en årsakskjede som ledet frem til at søkeren ble tilkjent voldsoffererstatning ville nemnda dekke utgiftene.

Hva er voldsoffererstatning? En rettighet alle voldsoffer har krav på!

Voldsoffererstatning er en erstatningsordning hvor personer utsatt for straffbarehandlinger kan kreve erstatning av staten. Du kan ha krav på fri rettshjelp

osloadvokatene.no/privat/personskade/voldsoffererstatning/hva-er-voldsoffererstatning/

Refset av Sivilombudsmannen

Erstatningsnemndas praksis om å ikke dekke advokatutgifter i tilfeller hvor søkeren ikke ble tilkjent erstatning fikk kritikk av Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen gjennomgikk voldsoffererstatningsnemndas praksis i 2014 og fant at den ikke hadde dekning i loven.

Voldsofre ble dårlig ivaretatt

Det var ombudsmannens oppfatning at denne praksisen harmonerte dårlig med hensynet til ivaretagelsen av voldsofre.

Det er en sentral forutsetning for en fungerende voldsoffererstatningsordning at voldsofre ikke hindres i å oppnå rettskrav på erstatning fordi de ikke har økonomisk mulighet til å skaffe seg nødvendig rettshjelp.

Voldsoffererstatningsnemnda har fulgt denne praksisen siden 2005 og har blitt stadig mer kategorisk i sine avgjørelser. Men nemndas praksis kunne ikke erstatte manglende lovgrunnlag.

Det er vanskelig å se at nemndas praksis i seg selv er tilstrekkelig til å danne et rettslig grunnlag for å avslå advokatutgifter når voldsoffererstatningssøknaden avslås

Hvilken betydning har dette for voldsofre?

Når Sivilombudsmannen slår fast at advokatutgifter må kunne dekkes av staten selv om erstatningssøknaden ikke fører frem åpnes muligheten for at også personer med dårligere økonomiske forutsetninger kan søke om erstatningen de har krav på. Terskelen for å søke om erstatning er lavere når risikoen for å sitte igjen med et netto-tap tenkes borte.

Er du blitt utsatt for en straffbar handling?

Personer som har fått en personskade som følge av en straffbar handling kan søke om voldsoffererstatning fra staten. Staten kan tilkjenne erstatning på opptil 5,6 millioner kroner. Utgifter til advokat i forbindelse med søknaden kan dekkes av staten, selv om man ikke blir tilkjent erstatning.

Osloadvokatene har over 20 års erfaring innen erstatning etter personskade. La en av våre eksperter vurdere saken din og hjelpe deg å søke om voldsoffererstatning. Vi søker om dekning for advokatutgiftene dine slik at du kan få det du har krav på!


Relaterte artikler