Har du blitt utsatt for overgrep? 


I etterkant av et overgrep kvier mange seg for å undersøke om de har en sak. Spesielt der hvor det har gått tid siden overgrepet.

Rådfør deg med Osloadvokatene

Hos Osloadvokatene får du rådført deg om du bør gå videre med saken. Har du blitt utsatt for overgrep, vil du ofte kunne få oppnevnt en bistandsadvokat på statens regning. Det finnes også ulike ordninger for fri rettshjelp som kan dekke dine advokatutgifter i forbindelse med å søke erstatning fra det statlige Kontoret for voldsoffererstatning og direkte fra gjerningsmannen.

Erstatningskravet ved overgrep

Hvorvidt du har krav på erstatning beror kort sagt på om det kan sannsynliggjøres at overgrepet har skjedd. De sivile krav fremmes mot gjerningspersonen gjennom straffesaken. Dersom straffesaken blir henlagt eller gjerningspersonen frifinnes kan du likevel ha krav på erstatning. Dette skyldes at beviskravet er lavere i erstatningssaker enn i straffesaker. I et slikt tilfelle kan du fremme søknad om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning, som advokaten også kan hjelpe deg med.

Krav på erstatning lenge etter at overgrep har skjedd

Selv om det er lenge siden overgrepet skjedde kan du ha krav på erstatning. Reglene om foreldelse setter yttergrensene for hvor lang tid det kan gå før kravet er gått tapt. Hovedregelen i foreldelsesloven er at krav på skadeserstatning eller oppreisning foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dersom kravet er foreldet etter foreldelsesloven, kan det likevel være i behold etter straffelovens regler som ofte utvider foreldelsestiden med mange år. I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn vil foreldelsesfristen være lang.

Krav på erstatning uten psykiske skader etter overgrepet

Ikke alle opplever psykiske skader etter overgrepet. Dette medfører imidlertid ikke at det ikke foreligger et erstatningskrav. Psykiske skader vil kunne ha innvirkning på erstatningsutmålingen, men det er altså ikke et krav om at den som har blitt utsatt for et overgrep opplever psykiske plager i etterkant.

Kontakt Osloadvokatene!

Dersom du har blitt utsatt for et overgrep bør du ta kontakt med en advokat som har erfaring med liknende saker.

Kontakt Osloadvokatene om du har vært utsatt for vold og overgrep

Kontakt advokat Kjersti Bolstad for en uforpliktende tilbakemelding på om du har en sak du bør gå videre med, og hvilke ulike ordninger som kan dekke advokatutgiftene dine i saken
telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Fikk erstatning for voldtekt – straffesaken ble henlagt
Tingretten ga avslag – fikk erstatning for vold allikevel