Oppreisningserstatning etter hevnporno


Hevnporno er et begrep som har blitt etablert av mediene og som domstolene også bruker der en person deler nakenbilder eller filmer med seksuelt innhold av andre uten deres samtykke. Motivet kan altså være hevn eller for å påføre den enkelte en stor negativ belastning. I enkelte tilfeller kreves det løsepenger eller tjenester for å slette bildene. Hevnporno er et fenomen som dessverre har utbredt seg også i Norge.

Hevnporno er straffbart

Deling av slike svært personlige bilder eller filmer er blitt lettere og forekommer dessverre også oftere nå som så godt som alle mobiltelefoner har kamera og bilder og filmer enkelt kan deles over nettet. Men slik deling uten samtykke er straffbart etter straffeloven og den krenkede kan ha rett til erstatning.

Oppreisningserstatning

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan den krenkede kreve oppreisningserstatning for skaden som er blitt påført ved handlingen. Det er, enn så lenge, ingen normert erstatning for krenkelser av denne typen. En oppreisning må settes ut fra hva retten finner rimelig. Sentralt i denne rimelighetsvurderingen står skadevolders skyld, skadelidtes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av skadevirkningene.

Osloadvokatene – Fikk 1,4 mill i voldsoffererstatning etter hjelp fra Osloadvokatene

Har du vært utsatt for familievold eller annen kriminell handling kan du ha rett til erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/fikk-14-mill-i-voldsoffererstatning-etter-familievold/

Fikk kr 75.000 i erstatning

Det har i de senere år vært flere slike saker for domstolene. I en sak for tingretten hadde en mann lastet opp bilder og filmer av sin tidligere samboer med seksuelt innhold. Han hadde samtidig sagt at filmene ville bli slettet dersom han fikk seksuelle tjenester av henne. Mannen ble straffedømt for forholdet og kvinnen ble tilkjent erstatning. Hun utviklet på grunn av hendelsen selvmordstanker og angst. Hun la seg videre inn på psykiatrisk institusjon og går nå på medisiner for angstlidelse. Hun har ikke klart å stå lenge i noen jobb og har vanskeligheter med å søke jobb fordi hun er redd for at arbeidsgiver vil finne navnet hennes på nettet. Kvinnen ble tilkjent kr 75.000 i oppreisningserstatning.

Fri rettshjelp

I saker om oppreisningserstatning kan du ha krav på bistandsadvokat i straffesaken overfor gjerningspersonen. Det er da tingretten som avgjør dette etter søknad fra advokaten.

Ved søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning kan du ha krav på inntil 5 timer med advokatbistand direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning, eller under fri rettshjelp fra Fylkesmannen. De økonomiske kravene for fri rettshjelp er inntekt under kr 246.000 før skatt og en formue under kr 100.000 som enslig. Om du er samboer eller gift har du rett til fri rettshjelp dersom du har brutto inntekt under kr 369.000 og samlet formue under kr 100.000.

 


Relaterte artikler