Hva er voldsoffererstatning?


Gjennom den statlige erstatningsordningen kan voldsoffer få ersatning for skade de er blitt påført. Selv om penger ikke kan gjenopprette skaden kan voldsoffer få anerkjennelse for det de har vært gjennom ved at staten tilkjenner erstatning.

Erstatning fra staten

Voldsoffererstatningsordningen er en statlig ordning som tilkjenner erstatning til personer som er blitt utsatt for personskade voldt ved straffbar handling.

Etablert i 1979

Ordningen ble etablert i 1979 og gjelder for skader som har oppstått som følge av handlinger utført etter 1974. Skadelidte av straffbare forhold fra før 1975 kan søke staten om rettferdsvederlag. Med tiden vil ordningen om rettferdsvederlag bli mindre og mindre praktisk ettersom de straffbare forholdene ligger langt tilbake i tid og både gjerningsperson og skadelidt begynner å bli gamle.

Voldsoffererstatning er en rettighet

I 2001 gikk voldsoffererstatningsordningen over til å være en rettighetsordning. Tidligere hadde ordningen vært en billighetsordning. Men ved voldsoffererstatningsloven var det nå etablert en rettighet som kunne gjøres gjeldende overfor staten.

Voldsoffererstatningssak – slik går du frem. Osloadvokatene hjelper deg!

Prosessen i en voldsoffererstatningssak frem til et erstatningsoppgjør kan virke lang og komplisert. Her finner du en del tips på hvordan du kan gå frem.

osloadvokatene.no/privat/personskade/voldsoffererstatningssak/

Både fysisk og psykisk skade

Erstatningen er en rett man har krav på hvis man har lidd en personskade som følge av en straffbar handling. Personskaden kan være av både fysisk og psykisk art. Psykiske skader kan imidlertid være vanskelige å påvise. Men heldigvis betyr ikke dette at man ikke har rett på erstatning fra staten ved psykisk skade.

Kr 200.000 per skadetilfelle

Et enkelt skadetilfelle kan gi rett på voldsoffererstatning på inntil kr 200.000. Ved flere skadetilfeller kan samlet erstatning bli langt høyere. Da voldsoffererstatningsloven trådte i kraft var det maksimale erstatningsbeløpet 20 ganger folketrygdens grunnbeløp. Denne maksimalgrensen ble hevet i 2012 og er i dag på 60 ganger grunnbeløpet.

Inntil 5,6 millioner

Folketrygdens grunnbeløp justeres hvert år og er per 1. mai 2017 kr 93.634,-. Maksimalbeløpet man kan få i voldsoffererstatning er dermed kr 5.618.040,-.

Erstatning ved ukjent gjerningsperson

En viktig side ved voldsoffererstatningsordningen er at man kan få erstatning selv om gjerningspersonen er ukjent. Det er også mulig å få voldsoffererstatning i saker hvor politiet har henlagt saken mot gjerningspersonen.

Osloadvokatene bistår hvert år flere personer som ønsker å søke voldsoffererstatning. Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak!


Relaterte artikler