Fikk erstatning i Norge etter trusler i utlandet


Du kan få tildelt voldsoffererstatning selv om skadene er relativt små og voldsepisoden er begått i utlandet. Osloadvokatene kan voldsoffererstatning og hjelper deg med å finne ut om du har krav på erstatning.

Ble henlagt av politiet

En mann mottok flere trusler mens han oppholdt seg i Norge, men også utenfor Europa. Forholdet ble anmeldt til politiet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

Søkte hjelp hos Osloadvokatene

Etter at saken var henlagt av politiet, ønsket mannen å søke om voldsoffererstatning. Mannen tok kontakt med Osloadvokatene, ved advokat Ole-Marius Hillestad. Advokat Hillestad påtok seg å hjelpe mannen med søknad om oppreisning.

Fikk erstatning for truslene utenfor Norge

Utgangspunktet ved voldsoffererstatning er at skadelidte bare kan få erstatning for hendelser som er begått i Norge. Likevel kan det gjøres unntak fra dette utgangspunktet når særlige grunner tilsier det, og at skadelidte på voldstidspunktet har fast bopel i Norge. En slik grunn kan være at landet voldshendelsen fant sted i, ikke har noen ordning for å utbetale erstatning til voldsofre.

I denne saken kom Kontoret for voldsoffererstatning frem til at slike særlige grunner forelå. Det var følgelig ikke noe problem at noen av truslene ble fremsatt mens offeret befant seg på ferie utenfor Europa.

Fikk erstatning selv om saken var henlagt

Når man skal søke om voldsoffererstatning er det et krav om at voldshendelsen er anmeldt til politiet. Det er imidlertid ikke et krav at skadevolderen må ha fått straff, eller vedgått hendelsen. Derfor er det ikke noe problem at saken er henlagt av politiet. Det skyldes at beviskravet i straffesaker er mye høyere enn i erstatningssaker etter en voldshendelse.

Denne saken ble henlagt av politiet, men offeret ble likevel tilkjent erstatning.

Psykiske skader etter vold – kan du få voldsoffererstatning?

Psykiske skader etter vold – kan du få voldsoffererstatning?

Må det foreligge brudd – eller sårskade, eller vil psykiske skader også kunne føre til voldsoffererstatning? Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/voldsoffererstatning-ved-psykiske-skader/

Skadene var relativt små

Det er ingen nedre grense for hvor store skadene må være for å kunne tilkjennes voldsoffererstatning. Man kan søke om erstatning helt ned til 1000 kroner, mens man på den andre enden av skalaen kan få tilkjent erstatning på over 5,5 millioner kroner. Det er heller ikke noe krav at det må være fysiske skader. Offeret i denne saken søkte om oppreisning på grunn av psykiske plager etter gjentatte trusler. Det ble søkt om et mindre beløp, siden skadene var relativt små.

Ble tildelt voldsoffererstatning

Etter advokat Hillestads søknad ble offeret tilkjent erstatning. Det offentlige dekket også rimelige og nødvendige advokatkostnader som offeret hadde hatt i forbindelse med søknaden.


Relaterte artikler