Innkjørsel eller vei?


Dersom du er i en trafikkulykke eller et sammenstøt er utgangspunktet at hver part bærer ansvaret for sin egen skade. Med mindre en av partene ikke har overholdt trafikkreglene, hatt en teknisk svikt eller vært uaktsom. Da vil denne personen bære alt ansvaret. Nylig avsa Finansklagenemnda en sak hvor spørsmålet var hvilken av partene som ikke hadde overholdt trafikkreglene.

Partene kolliderte da klager kjørte ut i motpartens veibane, fra motpartens høyere. Partene var uenige om skyldfordelingen for kollisjonen. Klager hevdet at motparten ikke hadde overholdt vikeplikten etter høyreregelen. Motparten på sin side hevdet at klager hadde kommet fra en privat innkjørsel og motparten hadde da ikke hadde vikeplikt for klageren i situasjonen.

Brudd på trafikkreglene

Utgangspunktet er at hver part bærer sin egen skade ved kollisjon, med mindre skaden skyldes uaktsomhet hos den andre parten, teknisk svik hos den andre parten eller at den andre parten ikke har kjørt i henhold til trafikkreglene, jf. bilansvarsloven (bal.) § 8.

Etter trafikkreglene har den kjørende vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre, jf. § 7 nr. 2. Ett unntak fra vikeplikten er dersom den andre parten kommer kjørende fra «veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel», jf. trafikkreglene § 7 nr.4.

Med «veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel» menes blant annet parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon og gågate. Spørsmålet i denne saken var om klager kom kjørende fra sin private eiendom.

Osloadvokatene – Millionerstatning for psykisk lidelse etter bilulykke

Osloadvokatene – Millionerstatning for psykisk lidelse etter bilulykke

Høyesterett fant påregnelig årsakssammenheng mellom en bilulykke og sjåførens psykiske lidelse. Han var 100 % arbeidsufør.

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/millionerstatning-for-psykisk-lidelse-etter-bilulykke/

Innkjørsel eller vei

Partene var enige om at krysset var underlagt reglene om vikeplikt fra høyre. Den klagede parten hadde utkjørsel rett ved krysset og hadde rygget ut på sideveien før han kjørte ut i krysset. Motparten mente derfor at klageren kjørte ut i krysset fra sin eiendom, og at motparten derfor ikke hadde vikeplikt for klageren.

Nemnda fant det bevist at klagere hadde rygget ut på sideveien, for så å kjøre på sideveien inn i krysset. Ettersom krysset var underlagt høyreregelen fant nemnda at klageren ikke kjørte inn i krysset fra sin private innkjørsel

Erstatningsansvarlig

Nemnda konkluderte med at det forelå erstatningsgrunnlag hos motparten. Motparten hadde ikke overholdt trafikkreglene da han ikke fulgte høyreregelen. Motparten måtte derfor bære hele ansvaret for sammenstøtet.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler trafikkskade

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler trafikkskade

Har du kollidert med bil eller motorsykkel? Har du blitt skadet av trikk eller buss? Osloadvokatene kan personskadeerstatning ved trafikkskade!

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med erstatningssaker.

Vi undersøker alltid om du har krav på dine advokatkostander dekket gjennom bilforsikringen. Det påløper aldri noen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler