Motorsykkelen veltet i fart - fikk erstatning


Motorsykkelulykker kan fort bli omfattende. Mannen fikk i lagmannsretten erstattet sitt inntektstap etter velt på motorsykkel.

Mannen var passasjer på en motorsykkel. Under en tur veltet sykkelen og mannen ble senere erklært 50 % ervervsmessig ufør som følge av motorsykkelulykken. Sykkelen var ansvarsforsikret hos Storebrand som var enig i at de var erstatningsansvarlige for skadene, men partene var uenige om hvordan erstatningen skulle utmåles. De postene som skapte uenighet var hvor stort inntektstapet var, både frem til rettsaken og i fremtiden.

Hadde begrenset sitt tap etter motorsykkelulykken

Storebrand anførte at skadelidte ikke hadde begrenset sitt økonomiske tap etter motorsykkelulykken. Mannen valgte å ikke søke om uføretrygd, noe han med sin uføregrad ville ha rett på. Storebrand mente at mannen dermed har han lidt et større økonomisk tap enn han ville gjort om han hadde søkt om uføretrygd.

Retten var uenig med Storebrand. Mannen hadde tatt ekstra jobb som drosjesjåfør og utnyttet en arbeidsevne utover sin uførhetsgrad på 50%. Retten mente derfor at det ikke skulle gjøres noen avkorting i erstatningsbeløpet som følge av at mannen ikke hadde søkt om uføretrygd.

Kraftig skade i traktor – fikk 1,6 millioner i erstatning fra forsikringsselskapet

Kraftig skade i traktor – fikk 1,6 millioner i erstatning fra forsikringsselskapet

En ulykke som skjer med traktor kan fort bli omfattende. Hvor skal kravene rettes og hva kan du kreve erstattet? Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/erstatning-traktor-skade-advokat/

Tap i fremtidig inntekt

Ved utregningen av tapt inntekt i fremtiden skal retten fastsette hvilken inntekt skadelidte hadde hatt frem til pensjon. Deretter skal det gjøres fratrekk fra den inntekten skadelidte faktisk vil ha i fremtiden og andre stønader som personen vil motta. Det som da er avviket mellom den lønnen man ville hatt uten skaden og den inntekten man faktisk har med skaden, regnes som tapt inntekt i fremtiden og skal erstattes.

Det var uenighet mellom partene om hvilke årsinntekt mannen ville hatt dersom han ikke hadde blitt skadet i motorsykkelulykken. Retten fastslo en årsinntekt beregnet på mannens utdanning og tidligere arbeid, samt lønnsutvikling. Lønnen ville utvikle seg med en svak nedgang mot mannens pensjonsalder på 67 år. Nedgangen ville komme som følge av mindre ubekvem arbeidstid.

Den tapte inntekten frem til rettsaken og i fremtiden ble samlet satt til 850 000 kroner. Storebrand ble dømt å betale erstatningen til mannen.

Har du vært i en motorsykkelulykke

Da kan du ha krav på erstatning. I slike ulykker vil også dine kostnader til advokat være dekket av forsikringen ettersom disse utgiftene kommer som følge av ulykken. Hos Osloadvokatene har vi flere dyktige advokater som hjelper deg i din sak, og det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering.


Relaterte artikler