Kjørte ut med motorsykkel i 85 km/t i 50-sonen - Fikk full erstatning


En ulykke med motorsykkel kan endre livet drastisk. I slike tilfeller kan et erstatningsbeløp være viktig for å etablere seg i ny livsfase. En slik erstatning kan derimot falle bort dersom din egen uaktsomhet har ført til ulykken.

Mannen var 32 år og kjørte til jobb på sin motorsykkel. Fartsgrensen gikk brått fra 90 km/t til 70 km/t og så til 50 km/t. Da mannen kom inn i 50-sonen holdt han fortsatt minst 85 km/t. I påfølgende sving mistet han kontroll over motorsykkelen og kjørte inn i autovernet. Mannen fikk omfattende skader i kollisjonen. Både medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet ble satt til 100%.

Mannen var ansvar- og ulykkesforsikret hos Vesta Forsikring. Vesta og mannen var uenige om erstatningen skulle falle bort. Vesta mente at mannen hadde medvirket til ulykken med uaktsom kjøring. Mannens hastighet inn mot svingen i en 50-sone førte etter Vestas syn til at erstatningskravet skulle falle bort. Mannen var uenig og saken gikk da for Oslo tingrett i 2005.

Erstatningen kan falle bort

Etter bilansvarsloven § 7 første ledd kan retten bestemme at et erstatningskrav skal settes ned eller falle bort dersom den skadelidte forsettlig eller uaktsomt forårsaket ulykken. I foreliggende sak betyr det at erstatningskravet kan falle bort dersom mannen var skyld i hendelsen med vilje eller fordi han burde vært mer aktsom.

Osloadvokatene – Syklist ble ufør etter sykkelulykke

Osloadvokatene – Syklist ble ufør etter sykkelulykke

I en sykkelulykke er det viktig å finne ut hvem som er erstatningsansvarlige for de skadene som er påført. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/personskade/skade-sykkel-erstatning-advokat/

85 km/t i 50-sone

Det ble for retten klart at ulykken kom som følge av et forsøk på å bremse. At ulykken førte til et så stort skadeomfang som i dette tilfellet, var den høye farten. Mannen hadde på bakgrunn av disse forholdene utvist klar uaktsomhet, som i utgangspunktet gir grunnlag for avkorting i erstatningskravet.

Avgjørelsen om det skal foretas en avkorting eller bortfall av erstatning skal gjøres etter skjønnsmessig helhetsvurdering av hendelsen.

Helhetsvurdering

På området hvor ulykken skjedde var forholdene oversiktlige. Mannen var godt kjent med strekningen, og både motgående trafikk og fotgjengere går i egne adskilte filer. Den påbudte fartsreduksjonen skjer over et meget kort område, slik at det for retten fremstod som lett å holde for høy fart inn i 50-sonene.

Mannen var også påført svært omfattende og alvorlige skader i ung alder. Han ble bundet til rullestol og fikk livet totalt forandret. Med vekt på skadens omfang kom retten til erstatningen ikke skulle reduseres eller falle bort.

Full erstatning etter ulykke med motorsykkel

Når det ikke skulle gjøres noen avkorting i erstatningen ble mannen tilkjent full erstatning. Erstatningen for påførte utgifter, inntektstap og ménerstatning påløp til totalt 5,7 millioner kroner.

Har du vært utsatt for en ulykke med motorsykkel?

Da kan det lønne seg å kontakte en dyktig advokat med erfaring og kompetanse. I slike erstatning saker dekker også forsikringen dine advokatutgifter ettersom du ikke hadde hatt slike utgifter uten skaden. Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler