Menerstatningen skal foretas på grunnlag av oppdatert levetidstabell


En ny dom fra Oslo tingrett konkluderer med at utmåling av menerstatning må gjøres på grunnlag av SSBs dagsaktuelle levetisdtabell. Dette kan utgjøre en stor forskjell i erstatningssummen.

Utgangspunktet er at erstatningen skal utbetales som en engangsutbetaling beregnet ut ifra skadelidtes forventede gjenstående levealder på skadetidspunktet, og neddiskontert til en nåtidsverdi. I dommen fra Oslo tingrett var spørsmålet om hvilken gjenværende levealder og levetidstabell som skulle legges til grunn ved kapitaliseringen av menerstatningen.

Levealder har økt

Neddiskonteringen skjer ut i fra to anslag; et anslag av rentenivået og et anslag av gjennomsnittlig gjenværende levealder. Senest i 2014 ble rentenivået justert. Levealderen hadde imidlertid aldri blitt justert tilsvarende, og de benyttede tabeller var basert på SSBs dødelighetserfaringer i tidsrommet 1956 til 1960. Levealder for kvinner har eksempelvis økt med 35% etter dette tidsrommet. Det var derfor på det rene at tabellene fremsto som foreldede, og ville gi skadelidte mindre erstatning. Oslo tingrett konkluderte på denne bakgrunn med at gjeldende rett måtte være at det beregningsgrunnlag som gir et mest mulig korrekt resultat legges til grunn ved beregningen av menerstatning. En mest mulig korrekt menerstatning oppnås ved bruk av SSBs aktuelle levetidstabell. I denne saken utgjorde utmåling på grunnlag av den oppdaterte levetidstabellen 55 000 kroner mer i erstatning.

Riktig levetidstabell kan få stor betydning

Dommen innebærer at beregningen av menerstatningen skal foretas på grunnlag av den oppdaterte levetidstabellen. Dette vil gi skadelidte høyere erstatning. Det er derfor svært viktig å ha kjennskap til denne dommen. Osloadvokatene har i etterkant av avgjørelsen opplevd tilfeller hvor gammel tabell er benyttet. I disse tilfellene har Osloadvokatene klaget, og fått medhold i omgjøring. I ett av tilfellene utgjorde bruken av den oppdaterte levetidstabellen 100 000 kroner mer i erstatning.

Dette illustrerer viktigheten av å benytte seg av en advokat med erfaring i slike saker, og som er oppdatert på gjeldende rett.

Dekning av advokatutgifter

I saker om voldsoffererstatning, vil skadelidte få dekket advokatutgifter av det offentlige. I trafikkskadesaker vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter i trafikkskadesakene.

Har du fått erstatning ut fra feil levetidstabell?

Relevante saker:

Politiet henla voldtektssak –  fikk erstatning
Erstatning for nakkeskade ved trafikk-ulykke eller arbeidsulykke