Ved personskade - Hvem skal betale for snømåking og klipping av gress?


Dersom du har vært utsatt for en personskade, enten på jobb eller i trafikken dukker det ofte opp utgifter og tap du ikke tidligere tenkte så mye på. Hvem skal for eksempel betale for at nabogutten må måke fortauet eller for at du må leie inn arbeidskraft for å klippe gresset?

Hjemmearbeidstap ved personskade

Betegnelse for disse tapspostene er «hjemmearbeidstap».
Hjemmearbeidstap er betegnelsen på en erstatningspost etter skadeerstatningsloven § 3–1, 2 ledd 2 setning. Erstatningsposten kompenserer for inntektstap i form at tapt eller redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet. Erstatning for tapt hjemmearbeidsevne forutsetter at alle vilkårene for erstatning foreligger.

Har du tapt eller redusert evne til arbeid i hjemmet?

Erstatningsposten hjemmearbeidstap, gir erstatningsmessig vern dersom du er blitt påført tapt eller redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet.
Slikt arbeid kan være for eksempel være vask av leilighet eller hus, barnepass, innkjøp av matvarer og liknende.
Av Martinsen – dommen, Rt 1998 side 1916 følger det at også utvendig vedlikehold omfattes.
Dette gjelder også for arbeid på hytte, landsted eller feriebolig. Erstatningsposten gjelder ikke kun rent vedlikehold, men også hagearbeid, snømåking og liknende, se Rott – dommen, Rt 1999 side 1967.

Barnepass, leksehelp og transport av barn

Barnepass er som tidligere nevnt noe som faller inn under erstatningsposten. Det er imidlertid viktig å vite at ikke bare barnepass, men også leksehjelp og transportfunksjon for barn som må kjøres til/fra fritidsaktiviteter normalt anses omfattet av dette begrepet, se Rt 1948 side 345 (Bredesen-dommen).

Hjemmearbeidstap avgrenses mot egentrening, samvær med venner og fritidsaktiviteter hjemme. Dette er tap som erstattes gjennom menerstatningsposten.

Den andre part skal ikke utføre flere oppgaver enn tidligere

Det er imidlertid viktig å vite at du som skadelidt har en plikt til å begrense tapet. Er du gift, kan kanskje den andre part overta mange av oppgavene du ikke lengre klarer, mot at en selv utfører flere av de lettere oppgavene. Dere skal imidlertid bare bytte oppgaver. Det er ikke slik at den ene part skal utføre flere oppgaver enn tidligere, det er nettopp for å forhindre dette at du får erstatning for tap at hjemmearbeidsevne.

Skjønnsmessig erstatning

For å ha krav på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne kreves det ikke at skadelidte påføres faktiske merutgifter. Erstatningen utmåles skjønnsmessig. Det er derfor viktig at du vet hvilke momenter som er av betydning for størrelsen på erstatningen, slik at erstatningen blir rett i forhold til skaden.

Osloadvokatene kan personskadeerstatning!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Fri rettshelp etter trafikkulykke

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade eller personskade