Hva skal til for å kunne kreve erstatning?


Mange kontakter Osloadvokatene med ønske om å gå til erstatningssøksmål. Ved nærmere undersøkelser av saken viser det seg ofte at vedkommende ikke oppfyller kravene for å kunne få erstatning. Eller at manglende dokumentasjon gjør det umulig å fastslå om det foreligger et krav.

Det kan være ulike årsaker til at man ikke har et erstatningskrav. Her skal vi se på ulike vilkår som oppstilles i norsk rett for å kunne ha krav på erstatning.

Økonomisk tap

Som regel må du ha lidt et økonomisk tap for at du skal ha krav på erstatning. Dette er egentlig ganske naturlig når en tenker på hva ordet erstatning faktisk betyr. Hvis ingenting er tapt er det heller ingenting å erstatte. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 skal erstatning for skade på person dekke lidt tap, tap i fremtidig erverv og fremtidige merutgifter.

Trolig er det overskrifter fra amerikanske erstatningssaker som er årsaken til denne misoppfatningen. Men erstatningsreglene er ikke de samme i Norge som i USA. Det er derfor ikke mulig å få millionerstatning i fillesaker.

Det økonomiske tapet oppstår gjerne i forbindelse med en skade på person eller gjenstand. Personskader kan både være fysiske og psykiske.

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Advokat Ongstad sørget for et redferdig resultat for vår klient. Ti år etter skadehendelsen fikk vår klient menerstatning ansiktsarrene.

osloadvokatene.no/erstatning/150-000-kr-i-erstatning-ansiktsarr/

Ansvarsgrunnlag

Det må også foreligge et ansvarsgrunnlag. Hvis ingen kan holdes ansvarlige for det økonomiske tapet er det heller ingen å kreve erstatning av. Ansvarsgrunnlaget kan være brudd på avtale eller relevant lovgivning. Det er også mulig å bli erstatningsansvarlig ved uaktsomhet.

Årsakssammenheng

For å bli tilkjent erstatning må det også være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget.

Dokumentasjon

Alt dette må kunne dokumenteres. Dokumentasjonen kan være i form av opplysninger fra lege, sykehus, psykolog, politi, barnevernstjenesten osv. Det er den som krever erstatning som må godtgjøre at vilkårene for erstatning er tilstede. Det er dokumentasjonen som danner grunnlaget for et eventuelt erstatningssøksmål.

Uten tilstrekkelig dokumentasjon er det ikke mulig å si om det foreligger et krav. Både for en advokat og for en dommer i en eventuell erstatningssak vil det derfor være avgjørende å se dokumentasjonen som underbygger kravet.

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Med menerstatning menes erstatning for varig medisinsk invaliditet/ funksjonstap som følge av erstatningsberettiget skadehandling.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/menerstatning/

Vil du kreve erstatning?

Hvis du mener å ha krav på erstatning kan det være lurt å gå gjennom denne sjekklisten.

  1. Har jeg lidt et økonomisk tap…
  2. …ved at…
  3. noen har vært uaktsom eller brutt relevant lovgivning eller avtale?
  4. Kan det dokumenteres?

Det kan lønne seg å innhente så mye som mulig av dokumentasjonen før du tar saken til en advokat. På denne måten blir det enklere for advokaten å ta stilling til kravet.