Erstatning etter trikkeulykke


En kvinne havnet i en trikkeulykke da hun krysset veien i et fotgjengerfelt.Hadde hun utvist uaktsomhet slik at erstatningen kunne avkortes?

Avkortet erstatning?

En kvinne havnet i trikkeulykke da hun krysset veien i et fotgjengerfelt. Skulle erstatning for skade reduseres som følge av egen medvirkning? Det var spørsmålet i en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett.

Kvinnen fikk som følge ulykken en hjernerystelse, kul i pannen og hull i bakhodet. I etterkant slet hun med ettervirkninger av hjernerystelsen. Det var på det rene at trikkeføreren ikke kunne bebreides for sammenstøtet, og at kvinnen hadde vikeplikt for trikken. Spørsmålet var dermed om hun hadde utvist uaktsomhet slik at erstatningen kunne avkortes.

Et øyeblikks uoppmerksomhet

Flertallet i lagmannsretten kom frem til at sammenstøtet skyldtes et øyeblikks uoppmerksomhet fra kvinnens side kombinert med en utformingen av trafikkøyen. Kvinnen kunne klandres for at hun hadde sett trikken for sent, men flertallet fant likevel at hennes opptreden ikke kunne karakteriseres som mer enn liten uaktsomhet. Dermed var ikke vilkårene for å avkorte erstatningen tilstede. Kvinnen fikk full erstatning.
Mindretallet i lagmannsretten mente at vilkårene for avkortning forelå, og uttalte at erstatningen burde avkortes med 20%.

Egen skyld kan medføre bortfall eller reduksjon av retten til erstatning

Retten til erstatning ved skade vil kunne falle bort, helt eller delvis, ved egen medvirkning.

At retten til erstatning kan reduseres, helt eller delvis, ved egen medvirkning føler av skadeerstatningsloven § 5-1 nummer 1. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse stilles det krav til at skadelidte har medvirket til skaden ved ”egen skyld”. I dette ligger det at skadelidte må kunne legges mer enn lite til last for skaden.

Dekning av advokatutgifter i trafikkskadesaker

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan det bli nødvendig med juridisk bistand. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal som utgangspunkt dekke dine rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Har du spørsmål om trafikkulykke, trikkeulykke og erstatning?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem

epost Wallem@advokat.no eller tlf. 932 69 811

Relaterte saker:

Var i trafikkulykke – fikk millionerstatning
Har du fått en trafikkskade eller vært i trafikkulykke?