Erstatning for nakkeslengskade etter bilulykke


Kvinnens bil ble påkjørt bakfra da hun hadde stoppet.

Lagmannsretten vurderte at kollisjonen var årsak til kvinnens nakkeslengskade, hode- og nakkesmerter.

Påkjørt bakfra

I en sak som nylig var oppe for Borgarting lagmannsrett var spørsmålet om det var årsakssammenheng mellom bilkollisjonen en kvinne hadde blitt utsatt for og plagene hun opplevde i etterkant. Kvinnens bil ble påkjørt bakfra da hun hadde stoppet i et kryss. Begge biler ble påført skader ved kollisjonen, men kunne kjøre fra skadestedet uten å tilkalle nødvendig veihjelp. Heller ikke politiet ble tilkalt.

Etter kollisjonen ble skademeldingsskjema utfylt, hvor ingen av de involverte krysset av for personskade. Etter kollisjonen opplevde imidlertid kvinnen plager i form av hodepine og kvalme. Hun oppsøkte derfor lege, som henviste kvinnen til røntgen. Røntgenundersøkelse ble gjennomført. Denne viste utrettet lordose, men ingen skjelettskade eller feilstilling. I årene som fulgte vedvarte hodepinen og kvinnen opplevde også migreneanfall.

Kvinnen søkte om erstatning fra den ansvarlige bilens forsikringsselskap for skadene hun var blitt påført. Forsikringsselskapet avviste kravet og viste til at det ikke forelå årsakssammenheng mellom kollisjonen og skaden.

Kravet til årsakssammenheng

Tvisten ble brakt inn for lagmannsretten, hvor spørsmålet var om det forelå årsakssammenheng mellom bilkollisjonen og hode- og nakkesmertene kvinnen hadde fem år etter kollisjonen.

Fire grunnvilkår må være tilfredsstilt for at kravet til årsakssammenheng skal være oppfylt, i saker hvor plagene kan føres til et traume forårsaket av nakkesleng. Disse fire grunnvilkårene er utviklet gjennom rettspraksis.
Det stilles for det første krav til at skaden har tilstrekkelig skadeevne.
Videre stilles det krav til at skadelidte har opplevd akuttsymptomer og at det foreligger brosymptomer fra den akutte fasen og frem til den kroniske fasen 1-2 år senere. Ytterligere stilles det et krav om at sykdomsbildet må være forenlig med det som ellers gjelder for slike skader.

Lagmannsrettens vurdering om nakkeslangsskade

I saken, som var oppe for lagmannsretten, var et av de tvilsomme spørsmålene om kravet til tilstrekkelig skadeevne var oppfylt. Tidligere rettspraksis viste at påkjørsler i mindre enn 10-15km/t vanskelig kan sies å kunne medføre en nakkeslengskade. I denne saken fant imidlertid lagmannsretten at farten var tilstrekkelig til å utløse en nakkeslengskade, selv om farten lå i det nedre sjikt av det som tidligere hadde blitt godtatt.

Lagmannsretten uttalte det ikke bør gjelde noen nedre absolutt grense for hvilken hastighet som kreves for at skadelidte skal anses for å ha en nakkeslengskade som er påført ved en kollisjon. Kollisjonens lave hastighet var derimot ansett for å være et moment som måtte tas i betraktning ved vurderingen av om det var andre årsaker enn bilkollisjonen som hadde ført til kvinnens plager.

Sakkyndig sin vurdering ikke lagt til grunn

Sakkyndige hadde kommet frem til at plagene kvinnen opplevde det første året etter kollisjonen kunne føres tilbake til kollisjonen. Sakkyndige mente imidlertid at de senere plagene var en videreutvikling av plager kvinnen hadde før kollisjonen. Lagmannsretten vurderte årsaksbildet annerledes, og fant at kollisjonen var den sentrale årsaken til kvinnens hode- og nakkesmertene.
Dette viser at domstolene ikke ubetinget legger sakkyndige sine vurderinger til grunn.

Kvinnen fikk dermed medhold i erstatningskravet mot forsikringsselskapet.

Trafikkulykker medfører ofte wiplash- eller nakkeslengskader for den eller de som er involvert. Slike skader har ofte et uklart årsaks- og symptombilde, hvilket medfører at det gjerne er vanskelig for skadelidte å påvise at skaden er en følge av ulykken.

Kontakt Osloadvokatene om du har mistanke om nakkeslengskade

Vurderingene som må foretas i trafikkskadesaker er ofte juridisk og medisinsk krevende. Bistand fra en advokat som har erfaring fra rettsfeltet kan derfor være avgjørende for utfallet av saken din. Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som utgangspunkt dine nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Har du spørsmål om bilulykke og nakkeslengskade? 

Relevante saker:

Har du vært i trafikkulykke eller fått en trafikkskade?
Vedvarende nakkeplager etter trafikkulykke