Erstatning for nakkeslengskade


Som i alle erstatningssaker må tre grunnvilkår være oppfylt for å kunne tilkjenne erstatning. Disse vilkårene er økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Kravet om årsakssammenheng knytter de tre vilkårene sammen. Det må foreligge årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

Alvorlige plager

I trafikkskadesaker er kravet til årsakssammenheng en særlig utfordring når det kommer til senskader. Var det ulykken som var årsaken til plagene, eller har plagene en mer sannsynlig forklaring? Det klassiske eksempelet er nakkeslengskader, hvor de store plagene tiltar senere, gjerne over et år etter ulykken. Det finnes noe rettspraksis for at nakkeslengskader kan oppstå selv om farten var forholdsvis lav ved sammenstøtet. Plagene forbundet med nakkeslengskader kan være alvorlige. Det kan dreie seg om kroniske smerter og nedsettelse av livskvalitet.

Fire vilkår for å få erstatning for nakkeslengskade

Domstolene har etter hvert behandlet flere saker om erstatning for nakkeslengskade og Høyesterett har oppstilt fire vilkår som må være oppfylt for at skadene skal anses å ha årsakssammenheng med ulykken.

  1. Skadeevne
  2. Akuttsymptomer
  3. Brosymptomer
  4. Forenlig sykdomsbilde

Skadeevne

Dette vilkåret kalles også krav om «adekvat traume». Kravet til skadeevne retter seg mot selve ulykken. Kreftene som virket under ulykken må ha vært tilstrekkelige til å skade biologisk vev. Jo høyere fart, desto høyere krefter. Hvis kreftene som virket under ulykken ikke var store nok til å forårsake skade må årsaken til plagene være en annen enn ulykken. Vilkåret utelukker ulykker uten skadeevne, men skadeevnen må vurderes konkret. Det er mange ulike forhold som kan påvirke skadeevnen.

Har du blitt skadet av istapper eller isblokker? Osloadvokatene hjelper deg!

Vinteren medfører snøblokker og istapper på hustak, og disse utgjør en ekstrem risiko for mennesker og biler. Kan du kreve erstatning i slike tilfeller?

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/istapper-ulykke/

Akuttsymptomer

Akuttsymptomer må oppstå innen 1-3 døgn etter ulykken. Dette må være symptomer knyttet til nakke eller hode. Det vil som regel dreie seg om smerter og stivhet i nakken, hodepine eller plager i armene pga irritasjon av nerverøtter. Hvis du har vært i en trafikkulykke og opplever plager i nakke eller hodet bør du derfor dra til legen så raskt som mulig, selv om plagene virker bagatellmessige. I dommen inntatt i LB-2016-91914 hadde vedkommende oppsøkt lege 10 dager etter ulykken. Kravet om akuttsymptomer ble ikke ansett å være oppfylt og det kunne derfor ikke gis erstatning for nakkeslengskade.

Brosymptomer

Mellom denne akutte fasen og den kroniske fasen må det foreligge såkalte brosymptomer. Denne mellomfasen kan være langvarig. Den kroniske fasen kan oppstå mer enn et år etter ulykken. Brosymptomene kjennetegnes av at de aldri blir helt borte. Hvis vedkommende blir helt frisk, for så å få tilbake lignende plager uker eller måneder senere oppstår usikkerhet knyttet til årsaken til plagene. Også brosymptomene er det viktig å få dokumentert, da ved hyppig/ jevnlig behandling av helsepersonell.

Forenlig sykdomsbilde

Sykdomsbildet må være forenlig med det man vet om nakkeslengskader. Denne kunnskapen er etter hvert blitt omfattende. Man vet for eksempel at lammelser som først oppstår måneder og år etter ulykken ikke er forenlig med nakkeslengskader. Kravet til forenlig sykdomsbilde er blant annet ment å utelukke plager som skyldes en allerede eksisterende helsetilstand.

For å kunne få erstatning for nakkeslengskader må alle disse vilkårene være oppfylt. I tillegg kommer kravene til ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. Det er den som krever erstatning for nakkeslengskade som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

Forsikring dekker dine utgifter

I slike saker vil vanligvis bilens ansvarsforsikring dekke dine advokatutgifter. Osloadvokatene har lang erfaring med trafikkskader og bistår deg med din sak. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler