Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade


Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har krav på kompansasjon fra forsikringsselskapet til bilen, evt. den skadevoldende bil sitt forsikringsselskap. Du kan ta kontakt med en advokat med erfaring fra trafikksaker ved å benytte skjemaet nederst i artikkelen.

Yrkesskade

Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke eller som følge av yrkessykdom vil du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet som er ansvarlig for arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Ta i såfall kontakt med en yrkesskadeadvokat for en fri vurdering ved å bruke skjemaet i bunn av artikkelen.

Les mer om yrkesskade her.

Pasientskadeerstatning

Ved “svikt” i helsehjelpen vil du kunne kreve tapet dekket fra Norsk pasientskadeerstatning. Dette gjelder for eksempel feilbehandling ved et offentlig eller privat sykehus. Du kan lese mer om kompansasjon etter pasientskade ved å trykke på lenken.

Voldsoffererstatning

De som blir utsatt for vold har krav på voldsoffererstatning. Her er det flere kompansasjonsordninger. En kan fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen der han er kjent. En kan også gå til sivilt søksmål mot skadevolder. Ettersom gjerningsmannen ofte ikke er kjent eller søkegod har det offentlige opprettet Kontoret for voldsoffererstatning som yter erstatning til voldsofre. Ta kontakt med en advokat ved å bruke skjemaet nederst i artikkelen, så kan vi kostnadsfritt gi deg tilbakemelding på hvilke muligheter som finnes. Det kan jo være du har krav på bistandsadvokat dersom det var snakk om voldtekt, sedelighetssaker eller volden medførte alvorlig personskade. Du vil ha krav på fri rettshjelp.

Utmålingen: De ulike erstatningspostene

Utmåling er et komplekst felt innen personskaderetten. Man deler erstatningen inn i ulike poster, og alle skal vurderes konkret. Tradisjonelt har man i norsk rett vært tilbakeholden med å yte kompensasjon for ikke-økonomisk tap. Menerstatning og oppreisning for tort og svie representerer imidlertid kompanasjon for ikke-økonomisk tap, samt billighetserstatningsordningen / rettferdsvederlagsordningen fra staten.

Les mer om menerstatning ved yrkesskade her.

Påført inntektstap

En har krav på kompensasjon for det inntektstapet man har som følge av skaden. Ved alvorlig personskade etter en bilulykke kan det jo være at man etterhvert går over på arbeidsavklaringspenger og uførepensjon og således får mindre å rutte med. Slikt påført inntektstap er erstatningsrettslig vernet og må dekkes av skadevolder eller hans forsikringsselskap.

Fremtidig inntektstap

Som ved påført inntektstap skal erstatningen dekke fremtidig inntektstap. Det er ofte her det det er snakk om store erstatningsbeløp. Det er ofte vanskelig å sannsynliggjøre eksakt hva man kom til å tjene flere år frem i tid dersom man ikke hadde blitt skadet i ulykken, men man må likevel legge til grunn en forventet inntekt frem til pensjonsalder.

Påførte merutgifter

Etter en bilulykke eller arbeidsulykke mm. kan det påløpe utgifter som ellers ikke ville påløpt om man ikke hadde personskaden. Dette gjelder typisk egenandeler til lege og andre behandlingsutgifter, medisiner, transportutgifter som ikke ellers ville påløpt (f.eks taxi til behandler) og advokatutgifter. Ved alvorlig personskade vil det være aktuelt med ombygging av bolig for at den skal være egnet for rullestol samt pleie- og omsorgsutgifter eller annen hjelp en må betale for.

Fremtidige merutgifter 

Merutgifter skal også erstattes i et fremtidig perspektiv. Her er det ikke som ved inntektstap at en kun skal regne frem til pensjonsalder, men frem til forventet levealder. Det er de samme type merutgifter som er nevnt i avsnittet om påførte merutgifter.

Påført og fremtidig hjemmearbeidstap

Bortfall av evne til å utføre arbeid i hjemmet er erstatningsrettslig vernet. Hjemmearbeidstap anses som en form for inntektstap, og selv om en hadde både full jobb og tok seg av arbeidsoppgaver i hjemmet før ulykken vil begge være erstatningsmessige. Arbeid i hjemmet kan bestå i bl.a. husarbeid og omsorg for barn.

Tap av forsørger

Etter skadeserstatningsloven § 3-4 har den som lider forsørgertap krav på kompensasjon fra skadevolder eller forsikringsselskapet. Her er det krav om at skadelidte faktisk ble forsørget av avdøde. Utgangspunktet er som i erstatningsutmåling ellers, det skal ytes full erstatning for det økonomiske tapet skadelidte har blitt påført. Det skal legges vekt på forsørgelsens omfang og skadelidtes evne til å forsørge seg selv.

Erstatning for tort og svie: Oppreisning

Den som f.eks har blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre grovt uaktsomme og forsettlige handlinger kan ha krav på oppreisning fra skadevolder. Oppreisning er en kompansasjon for krenkelsen, og fungerer som en slags straff mot skadevolder. Man kan faktisk få oppreisning etter bilulykke dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt. I saker der det er aktuelt å kreve oppreisning dreier det seg ofte om forhold av slik art at skadelidte kan ha krav på bistandsadvokat, f.eks ved vold og voldtekt. Les mer om bistandsadvokatordningen og voldoffererstatning. Oppreisningsnivået på typetilfeller av saker er normert gjennom høyesterettspraksis, men disse er bare rettesnor og det kan være spesielle omstendigheter i den konkrete sak som tilsier avvik fra normen. To eksempler:

Oppreisning for voldtekt: 150 000 kroner
Drap, oppreisning til foreldre: 120 000 kroner

Menerstatning

Dersom skadelidte har blitt påført varig skade av medisinsk art kan han kreve menerstatning. Både fysisk og psykisk skade er relevant. Menerstatning skal utgjøre en kompansasjon for det savn og tap av livskvalitet en invaliditet medfører. Menerstatning utmåles etter forskrift om menerstatning, alt etter hvor omfattende varige skader som skadelidte er påført.

La en erstatningsadvokat med erfaring og kompetanse innen erstatning etter personskade bistå deg dersom du har vært utsatt for feilbehandling, bilulykke, arbeidsulykke eller vil kreve erstatning etter vold. Personskadeportalen samarbeider med personskadeadvokatene i Advokatfirmaet Advokat.no AS, som har kontorer i Oslo, Drøbak, Drammen, Stavanger og Tønsberg. Beskriv saken din i feltet under, så vil du få en fri tilbakemelding i løpet av 1-2 virkedager. Da vil du også finne ut hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, om advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet samt om du har krav på bistandsadvokat. Ikke la erstatningskravet ditt foreldes, kontakt oss i dag.

Les mer her om hvordan du kan få dine advokatutgifter dekket ved en yrkesskadesak.