Forsikringsselskapet ville ikke gi full erstatning - fordi hun var kvinne


Gjensidige var erstatningsansvarlige for kvinnens skade. De mente erstatningen måtte settes ned fordi kvinner tjener mindre enn menn.

Erstatning etter trafikkulykke

Gjensidige ble nylig dømt til å betale over 13 millioner i erstatning til en kvinne som ble 100% ufør etter at hun ble påkjørt av bussen i 2009. Dommen er inntatt i 16-081318TVI-BERG/01. Bussen hadde ansvarsforsikring gjennom Gjensidige og det var årsakssammenheng mellom ulykken og kvinnens uførhet. Det var ikke tvil om at Gjensidige var ansvarlige.

Ville bli lege

Kvinnen var 18 år da hun ble påkjørt av bussen. På den tiden gikk hun på videregående og hadde fått svært gode karakterer. Hun ønsket å bli lege og hadde planer om å søke seg inn på medisinstudiet. Ulykken hadde påført henne store hodeskader, dette hadde ført til store plager og kognitiv svikt hos kvinnen. Hun søkte derfor erstatning etter trafikkulykke for inntekten hun ville hatt i jobb som lege.

Ikke sannsynlig at hun ville blitt lege

Gjensidige var for det første uenige at det var sannsynlig at hun ville blitt lege. Dette til tross for at hun i mange år hadde vært tydlig på at det var dette hun ønsket. Hun hadde tatt alle valgfag fra videregående skole som var nødvendige for opptak på medisinstudiet. Gjensidige mente videre at for det tilfelle at retten fant det sannsynliggjort at hun ville blitt lege måtte det legges til grunn et lavere lønnsnivå ettersom hun var kvinne. Dette var retten uenig i.

Fikk 230.000 i oppreisningserstatning etter mishandling

Kvinnen var blitt mishandlet av sin tidligere samboer. I retten ble hun tilkjent over 200.000 i erstatning. Kontakt oss om du har en lignende sak.

osloadvokatene.no/privat/personskade/bistandsadvokat/erstatning-etter-mishandling/

«Kvinner har ikke rett på like mye erstatning»

Gjensidige viste til statistikker hvor det fremgikk at kvinnelige leger tjente dårligere enn mannlige leger. Disse statistikkene ble brukt for å underbygge at kvinner skal ha rett på mindre erstatning. Selskapet anfører på side 7 i avgjørelsen:

Saksøker har fremmet krav for tap i fremtidig erverv som langt overstiger snittlønn for kvinner arbeidslivet.

Og videre på side 8:

Det er videre usikkert hvilken jobb saksøker eventuelt ville tatt etter ferdig utdannelse, enten offentlig, privat evt. i Leger uten grenser. I dette tilfelle må det tas utgangspunkt i et spesifisert inntektskrav for saksøker og i den forbindelse legges til grunn lønnsstatistikk for kvinner.

Retten mente imidlertid, som kvinnen, at erstatningsberegningen måtte ta utgangspunkt i lønnsutviklingen som fulgte av avtale mellom Legeforeningen og Spekter. Dermed var det ikke adgang til å ta hensyn til den erstatningsberettigedes kjønn.

Ikke overraskende av Gjensidige

At erstatningen skal være avhengig av kjønn fremstår som en svært uheldig form for argumentasjon. Men et forsikringsselskap vil alltid være interessert i å holde erstatningsutbetalingene så lave som mulig. Det er derfor ikke overraskende at Gjensidige velger å argumentere på denne måten. Osloadvokatene opplever ofte at selskapene kommer med lave tilbud, som ikke dekker den erstatningsberettigedes tap. Som privatperson kan det ofte være en tøff kamp mot forsikringsselskapet

En vanlig taktikk

Forsikringsselskaper vil forsøke å minimere sitt ansvar gjennom å utbetale mindre erstatning enn det kan være grunnlag for å kreve. Veldig mange er ikke klar over hvor mye penger man har krav på. Osloadvokatene er ledende i Norge innen erstatning etter personskade. Vi opplever at forsikringsselskapene gjerne utnytter slik uvitenhet hos den erstatningsberettigede. Våre eksperter kan bistå deg i erstatningssaken din, vi kan reglene og kan hjelpe deg i kampen mot forsikringsselskapet. Har du spørsmål om erstatning etter trafikkulykke? Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak. Du kan ha krav på å få dekket utgifter til advokatbistand med inntil kr 100.000,-.

 


Relaterte artikler