Brosymptomer er et krav som krav for personskadeerstatning


Med brosymptomer menes i denne sammenhengen at det den enkelte skadelidte, det være seg etter en trafikkulykke, yrkesskade eller under annet ansvarsgrunnlag, må ha vedvarende helsemessig besvær etter den skadeutløsende hendelsen.

I tråd med rettspraksis vurderer domstolen kontakt med lege/ helsepersonell samt øvrige behandlere for å bedømme hvorvidt kravet om brosymptomer er oppfylt. Denne kontakten vurderes ut fra nedtegnede journaler, behandlingsnotat, epikriser etc.. Skriftlig dokumentasjon må tilkjennegi at den enkelte har medisinske utfordringer som følge av den skadeutløsende hendelsen.

Ikke fravær av brosymptomer

I perioden fra skaden ble utløst og frem til erstatningssaken blir sluttbehandlet må altså skaden ikke ha blitt leget. For det tilfellet skaden har blitt leget vil grunnlaget for erstatning falle bort, i alle fall for visse erstatningsposter.

Høyesterett har i en rekke avgjørelser gjort rede for at det ikke må være fravær av brosymptomer på måneder og år. Det må sannsynliggjøres eksisterende plager i tiden etter ulykken. Utgangspunktet er altså at skadelidte må ha blitt behandlet for skaden, som det kreves erstatning for, med en viss hyppighet og frekvens.

Modifiserte kravet om brosymptomer

Borgarting lagmannsrett har i en dom fra 2014 modifisert kravet om brosymptomer noe. Denne saken gjaldt yrkesskade der en sveiser støtte hjelm med visir mot en takbjelke, hvilket medførte i et traume mot nakken i 2001. Lagmannsretten la til grunn at sammenstøtet mellom hjelm og bjelken i taket hadde en viss kraft. Vedkommende var sporadisk til behandling for sine aktuelle skader. I lengre perioder fra august 2002 til juni 2003 og fra april 2004 til februar 2006 hadde han ikke oppsøkt lege. Lagmannsretten bemerker at vedkommende gjennom år, og inn i en kronisk senfase, hadde angitt de samme plagene til leger. Disse plagene kunne imidlertid være varierende. Etter at han var innvilget attføringspenger var det angivelig ikke behov for ham å oppsøke lege så ofte.

Naturmedisin og alternativ behandling

Han ønsket ikke smertestillende behandling og mente han hadde best nytte av naturmedisin samt alternativ behandling. Det var således ingen foranledning til å oppsøke lege i en gitt periode fra september 2002. I 2004 begynte han på utdanning i trykkmassasje og lot seg behandle av elevene der. Han lot seg også behandle av sin mor og søster som begge var naturterapeuter. Lagmannsretten fant at kravet om brosymptomer var oppfylt ettersom han mest sannsynlig hadde hatt vedvarende symptomer hele tiden uten opphold, og inn i en kronisk senfase.

Alle skadesaker skal behandles og vurderes individuelt

Dommen fra lagmannsretten er eksempel på at alle skadesaker skal behandles og vurderes individuelt, og at det er rom for å tilkjennegi i at ikke alle skadelidte følger det forløp som angis i tråd med medisinsk forklaringsmodell.

Fremdeles er det nok slik at det stilles krav til regelmessig behandling/ kontakt med lege, for å sannsynliggjøre at plagene fremdeles finnes, men det skal være rom for å vektlegge alternativ behandlingsformer og behandling frem for utelukkende tradisjonell skolemedisin.

Har du spørsmål om brosymptomer og erstatning? 

Relevante saker:

Har du vært i trafikkulykke eller fått en trafikkskade?
Vedvarende nakkeplager etter trafikkulykke