Ble påkjørt av trikken da hun gikk på rødt lys - fikk nedsatt erstatning


En kvinne ble påkjørt av trikken da hun krysset trikkelinjen mot rødt lys. Hun fremsatte krav om erstatning. En enstemmig Høyesterett besluttet å avkorte erstatningen med 50% på grunn av skadelidtes medvirkning.

Kvinnen skulle krysse en gate som hadde en lysregulert overgang for fotgjengere. Mens det var rødt lys løp hun ut i fotgjengerfeltet og ble påkjørt av trikken. Hun ble kastet noen meter oppover i sporet og ble liggende foran trikken som stoppet. Ambulansen kom til stedet og fraktet henne til Ullevål sykehus, der det ble konstatert at hun hadde brudd i bekkenet, kjevebrudd og en kuttskade på haken.

Måtte operere hofte og kjeve

Kvinnen ble operert i hofte og kjeve på Ullevål sykehus. Noen dager senere ble hun overført til Sunnaas sykehus. Der var hun for rehabilitering i omtrent ti uker. Etter dette gikk hun til fysioterapibehandling og var under bruk av smertestillende for smerter i hoften.

Trikkefører var ikke å bebreide

Trikkens ferdsskriver viste at trikken hadde holdt en hastighet på ca. 25 kilometer per time inn mot fotgjengerovergangen. Partene var enige om at trikkeføreren ikke var å bebreide for påkjørselen.

Erstatning for nakkeslengskade – dette er vilkårene

Erstatning for nakkeslengskade – dette er vilkårene

Vilkårene må være oppfylt for å få erstatning for nakkeslengskade. Rettspraksis har oppstilt egne vilkår i disse sakene og alle må være oppfylt.

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/erstatning-for-nakkeslengskade/

For å foreta avkorting måtte kvinnen ha medvirket ved egen skyld

Det var ikke omstridt at jernbanen var erstatningspliktige. Høyesterett gikk derfor løs på det tvilsomme, herunder om det skulle foretas en avkorting på grunn av skadelidtes medvirkning. Det ble vist til jernbaneansvarsloven § 12 første ledd samt skadeserstatningsloven § 5-1. Etter skadeserstatningsloven § 5-1 følger det at:

Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers.

I vilkåret om å ha «medvirket til skaden ved egen skyld» lå det et krav om at skadelidte måtte kunne legges mer enn lite til last for at hun ble påkjørt av trikken. Den mer dagligdagse og uskyldige uaktsomheten skulle det sees bort ifra.

Hun ble påkjørt av trikken fordi hun gikk på rødt lys – ikke «dagligdags uaktsomhet»

Partene var enige om at kvinnen, ved å krysse gaten på rødt lys, hadde en klar oppfordring til å se seg for. Ettersom hun ikke gjorde dette fant Høyesterett det utvilsomt at hennes atferd lå godt  utenfor det man kunne kalle «et øyeblikks uoppmerksomhet». Hennes handlemåte var klart uaktsom, noe som medførte at det skulle foretas en merkbar avkorting i erstatningen.

Omfanget av avkortingen

Høyesterett vektet kvinnens klart uaktsomme og nødvendige bidrag til påkjørselen opp mot det faktum at trikkeføreren ikke kunne bebreides. Det ble presisert at domstolene burde utvise varsomhet med å foreta avkorting i erstatningstilfeller der skadekonsekvensene var omfattende, men at det i foreliggende sak var riktig med en avkorting av erstatningen på 50 %. Skadelidte fikk likevel tilkjent sakskostnader på nesten kr. 300 000.


Relaterte artikler