Pasient fikk erstatning og dekket kr. 250 000 i sakskostnader på grunn av komplikasjoner etter galleblæreoperasjon


Pasienten fikk varige smerte- og diareplager etter et inngrep der galleblæren ble fjernet. Pasienten fremmet krav om erstatning og fikk medhold i lagmannsretten.

Pasienten søkte først om erstatning på grunn av komplikasjoner etter galleblæreoperasjon hos Norsk pasientskadeerstatning, men fikk ikke medhold. Saken ble anket videre til Pasientskadenemnda, og heller ikke der fikk pasienten medhold. Pasienten anket deretter videre til tingretten, som var enig med Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Først i lagmannsretten fikk pasienten medhold i kravet om erstatning og ble samtidig tilkjent alle sakskostnader, herunder kr. 247 608.

Kunne ikke påvises svikt ved selve inngrepet

I foreliggende sak hadde pasienten fått påvist gallestein. Tilstanden var smertefull og hadde vedvart i flere dager, og det forelå ingen alternative behandlingsmåter. Operasjonen var imidlertid ikke livsnødvendig. Det ble konstatert at fjerning av galleblæren ikke var en spesielt komplisert prosedyre. De sakkyndige var videre enige om at inngrepet hadde blitt gjennomført udramatisk og at det ikke kunne påvises noen svikt knyttet til operasjonen. Lagmannsretten tok derfor utgangspunkt i pasientskadeloven § 2 tredje ledd, der følgende fremgår:

Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Bestemmelsen skal kun være en sikkerhetsventil og adgangen til å tilkjenne erstatning etter denne var således snever. Det sentrale var om det forelå et misforhold mellom skaden og pasientens sykdom som lå utenfor det pasienten måtte akseptere. Retten fant det sannsynliggjort at de plager pasienten hadde med smerter og diare var en følge av operasjonen. Det måtte deretter vurderes hvorvidt pasients plager var så store og uventede at vilkårene for å bli tilkjent erstatning etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd var oppfylt.

Osloadvokatene – Fikk full erstatning fra tannlege etter nerveskade

Osloadvokatene – Fikk full erstatning fra tannlege etter nerveskade

Pasient fikk varig nerveskade etter fjerning av visdomstenner. Lagmannsretten tilkjente pasienten full erstatning og dekning for sine sakskostnader.

osloadvokatene.no/erstatning/pasientskade/fikk-full-erstatning-etter-a-ha-fatt-nerveskade-ved-fjerning-av-visdomstenner/

Særlig stor eller uventet pasientskade

Pasientens plager var i hovedsak knyttet til smerter ved høyre side av buken som forverret seg ved stillesitting. Om nettene kunne hun også våkne av smerter. I tillegg hadde hun krampeaktige smerter i magen kort tid etter måltider og gjentatte tynne tarmtømminger i løpet av et døgn. På grunn av pasientens inkontinens for avføring, og at hun som regel måtte raskt på toalettet etter et måltid, holdt hun seg stort sett hjemme. Dette var svært belastende for kvinnen, og hun hadde utviklet en kombinert angst- og depresjonslidelse som reaksjon på ettervirkningene av galleoperasjonen. Som følge av dette var pasienten 100 prosent uføretrygdet.

Pasienten hadde således et sammensatt sykdomsbilde av fysisk og psykisk karakter. Hun var 100% ervervsmessig ufør og hun hadde en medisinsk invaliditet på omtrent 50%, noe som talte for at at kvinnen hadde fått en særlig stor og uventet pasientskade. Skadeomfanget måtte imidlertid sees i lys av skaderisikoen forut for operasjonen.

Smerter og diareproblemer kjente komplikasjoner etter galleblæreoperasjon

Både smerter og diareproblemer var ifølge lagmannsretten kjente komplikasjoner etter galleblæreoperasjon. Omtrent en tredjedel ville oppleve dette. Imidlertid var det vesentlig mer sjeldent at plagene var så omfattende som i foreliggende tilfelle. En av de sakkyndige uttalte blant annet at han aldri hadde opplevd at pasienter hadde så alvorlige plager som pasienten i foreliggende sak. Lagmannsretten la stor vekt på dette og fant at omfanget og varigheten av pasientens plager var så ekstraordinære at de gikk langt utenfor den behandlingsrisikoen pasienten måtte akseptere forut for inngrepet. Pasienten vant dermed saken og fikk erstatning samt dekning for sine sakskostnader i alle instanser tilsvarende kr. 247 608.

Trenger du bistand i en pasientskadesak?

Osloadvokatene har lang erfaring med pasientskadesakene. Vi bistår deg å søke om erstatning hos NPE og bistår deg med å ta saken videre til tingretten hvis du skulle få avslag hos NPE. Kontakt oss i dag med din sak.

 


Relaterte artikler