Har du fått avslag på søknad om ytelse fra NAV?


Dersom du har fått avslag på søknad om ytelse fra NAV har du rett til å klage på vedtaket.

Klagen på avslaget om ytelse må være fremsatt innen 6 uker for at NAV skal ha en plikt til å behandle den. Det stilles visse krav til klagens form og innhold. Med hjelp fra advokat forsikrer du deg om at klagen overholder disse kravene.

Gyldig avslag på ytelse

For at et avslag på søknad om ytelse fra NAV skal være gyldig må både de materielle og prosessuelle reglene i loven være overholdt. Et eksempel på en prosessuell feil er at saken ikke er tilstrekkelig utredet. En slik feil vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig. At saken ikke er tilstrekkelig utredet er en feil det vil være vanskelig for en person uten relevant kompetanse å oppdage. For å vinne frem i klagesaken kan det derfor være avgjørende om du benytter deg av advokat eller ikke.

Klage på avslag om ytelse

Fremsettelse av klage i sak om avslag på søknad om ytelse fra NAV kan rettes til NAV. Dersom klagefristen er overholdt og klagen oppfyller de formkrav som loven oppstiller har NAV en plikt til å realitetsbehandle klagen. Dette innebærer at NAV må foreta en ny vurdering av saken. NAV har i et slikt tilfelle kompetanse til å gi klager medhold, og dermed innvilge klagen. Dersom NAV ikke anser vilkårene for å innvilge ytelsen for å være oppfylt, kan klagen sendes videre til overordnet organ. Det overordnede organet betegnes som klageinstans.

Klageinstansen har kompetanse til å prøve alle sider av saken. Dette innebærer at klageinstansen kan overprøve både rettsanvendelsen og skjønnsutøvelsen. I denne sammenheng er klageinstansens kompetanse videre enn domstolenes, ettersom domstolene som hovedregel ikke har kompetanse til å overprøve skjønnsutøvelsen.

Ved behandlingen av klagesak vil eventuelle prosessuelle feil bli rettet opp slik at vedtaket ikke lenger lider av saksbehandlingsfeil. Resultatet i klagesaken kan enten bli at vedtak om ytelse innvilges eller at klageinstansen fastholder det opprinnelige vedtaket.

For lavt beløp på ytelse

Dersom du har fått innvilget ytelse fra NAV har du også rett til å klage på vedtaket. Dette kan i praksis forekomme dersom ytelsens beløp anses for å være for lavt. I slike tilfeller er klageinstansens kompetanse til å omgjøre det begunstigende vedtaket til skade for deg begrenset. Klageinstansen kan bare endre til skade for deg dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser må gå foran. Dette betyr at det skal svært mye til for at klageinstansen kan sette ned beløpet som det opprinnelige vedtaket ga rett på.

Har du fått avslag fra NAV? – Fri rettshjelp

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der du får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Har du fått avslag fra NAV?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.
wallem@advokat.no

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

Tilbakebetalingskrav
NAVs overprøving av legenes vurdering