Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV


Osloadvokatene hjalp en klient overfor NAV i Tinn kommune.    

Osloadvokatene ved advokat  Thomas Larsen innga en fristavbrytende klage til NAV. Det er viktig fordi du ellers risikerer å oversitte klagefristen. Han innhentet deretter dokumentasjon på avslaget på uføretrygden.

Uføretrygden avslått med flere begrunnelser

Mannens søknad om uføretrygd ble i det påklagede vedtaket avslått med blant annet følgende begrunnelse:
«Du har ikke gjennomført arbeidsrettede tiltak eller forsøkt annet arbeid som kan bedre dine inntektsmuligheter i arbeidslivet. Ut ifra sakens dokumentasjon og NAVs rådgivende overleges uttalelse er det ingen åpenbare medisinske grunner til at du ikke kan gjennomføre arbeidsrettede tiltak.»
«Det er derfor for tidlig å ta stilling til i hvor stor grad inntektsevnen din er varig nedsatt, og om dette skyldes sykdom eller skade.»

Klagen fra Osloadvokatene

Advokat Larsen skrev deretter i sin klage:
«Det synes fra vedtakets begrunnelse som om klagers rett til uføretrygd er vurdert utelukkende på grunnlag av migreneplager og at saksbehandler ved NAV Forvaltning ikke har lest sakens medisinske dokumentasjon. Det er da lagt feil faktum til grunn for avgjørelsen, og dette må åpenbart medføre at vedtaket er ugyldig.»

Sammensatt sykdomsbilde

Det fremgikk klart av den medisinske dokumentasjon i saken at klager hadde et sammensatt sykdomsbilde. Dokumentasjonen er godt oppsummert som følger i arbeidsevnevurderingen av 25.03.15:

«I egenvurderingen opplyser du at du vurderer din helse til å være svært dårlig, Du har hatt vondt i rygg/nakke siden ungdomsårene. Du er blitt påført pasientskade med varig men. I tillegg har du fått påvist artróse i mange ledd. Du opplyser at du har søvnvansker, og daglig hodepine. Du bruker betennelsesdempende og smertestillende for å få hverdagen til å funke. Det som fungerer godt for deg er varmebehandling og massasje i tillegg til egentrening og fysioterapi.I følge legeopplysninger av 141014 har du diagnosene nakkesyndrom, leddsmerte kne, artrose og Scheuermanns sykdom. Videre er det beskrevet i legeerklæringen at du er plaget med stivhet i nakke med stikkende smerter som stråler ut i begge armer, mest i venstre. Begge armer sovner og visner og du får kramper i beina om du går mye. Du har stikkende smerter i fingre, håndledd, albuer, ankler og knær. Du har i tilegg daglig hodepine og går til jevnlig fysikalsk behandlíng for plagene. Du har også vært til vurdering ved kirurgisk avdeling for dine nakkeplager. Det er vurdert operativ behandling av rotkanalstenose, men en slik operasjon vil innebære avstivning av nakken og er ikke absolutt indisert siden det ikke er klare nevrologiske utfall. I følge legeopplysninger bekreftet Skogli rehabiliteringssenter at du kun tåler lett og gradvis opptrening for unngå økende smerter.

Saken er forelagt rådgivende lege som beskriver at du er adekvat utredet og behandlet. Det er dokumentert at du har en redusert funksjonsevne og redusert arbeidsevne som følge av varig sykdom

Flere medisinske opplysninger etter avslaget på uføretrygden

 Videre har det tilkommet oppdaterte medisinske opplysninger etter avslagsvedtaket i saken ved epikrise fra Dr. med Tore Hind Fagerlund av 03.12.15.

«Pasienten har generelle muskelsmerter og leddsmerter. Det er videre gjort blokader av nerve, og triggerpunkter med Marcain/Celeston Chronodose i nakke og skulderparti samt øvre rygg. Pasientens smertenivå har innvirkning på hans funksjonsnivå som han oppfatter som betydelig redusert, noe undertegnede også får inntrykk av. Lege kjenner pasienten bedre enn undertegnede, men slik jeg oppfatter situasjonen bør man vurdere uføretrygd.»

Folketrygdloven

Folketrygdloven § 12-5 lyder:
«Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan uføretrygd bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret.

Hensiktsmessige tiltak

Når det skal avgjøres om et behandlingstiltak eller et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om vedkommende kan få arbeid dersom han eller hun pendler eller flytter.

Når det fremmes krav om uføretrygd, skal det dokumenteres at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet fagpersonell.»

Arbeidsevnevurderingen

Tanken med arbeidsavklaringspengenes periode er at det i løpet av denne perioden skal være mulig å avklare om brukeren kan komme tilbake til arbeidslivet eller om arbeidsevnen etter utløpet av perioden fortsatt er varig nedsatt slik at vedkommende må gå over på uføretrygd. Avklaringen skjer blant annet i regi av NAV gjennom arbeidsevnevurderingen. Det fremgår av rundskrivet til folketrygdlovens 12-5 at «Etter § 12-5 tredje ledd skal det foreligge dokumentasjon på hvilken funksjonsevne personen har. Arbeidsevnevurderingen hjemlet i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 14 a er en slik funksjonsevnevurdering.»

Det var også andre forhold som advokat Larsen tok opp i sin klage til Nav.

Uføretrygden innvilget etter klage

Klagen førte frem og klient ble innvilget uføretrygd basert på en inntekt på over 600 000,- pr år. Dette ble en voldsom økning i inntekt for klient som naturlig nok var svært fornøyd med vedtaket. Når NAV har gjort feil så skal NAV også dekke sakens omkostninger. Mannen fikk dermed både medhold i uføretrygd og dekket alle sine advokatutgifter i saken.


Relaterte artikler