Uføretrygd og botid


Det er et vilkår med forutgående medlemskap i folketrygden i tre år før uføretidspunktet for å ha rett til uføretrygd. Denne artikkelen tar for seg vilkårets innhold og omfang, samt en sak hvor Osloadvokatene fikk endret NAVs uriktige avslag på søknad om uføretrygd.

Retten til uføretrygd og botid i Norge er tett vevd sammen. Etter folketrygdloven § 12-2 første ledd er det et vilkår for å ha rett til uføretrygd at vedkommende har vært medlem i folketrygden de siste tre årene frem til uføretidspunktet:

Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet, se § 12-8. Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, ses det bort fra perioder med tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er medlem av, yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.

Uføretrygd og botid – hva innebærer vilkåret?

I henhold til norsk lovgivning beregnes trygdetid etter botid. Hvem som er bosatt i folketrygdloven styres av folketrygdlovens kapittel 2. Med noen få unntak, er regelen at den som er bosatt i Norge er medlem av folketrygden. Dette følger av folketrygdloven § 2-1 første og annet ledd:

Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen.

Trygderetten med sterk kritikk – Osloadvokatene vant mot NAV

Trygderetten med sterk kritikk – Osloadvokatene vant mot NAV

NAV anbefalte å søke om uføretrygd, men avslo søknaden. Trygderetten var svært kritisk til NAVs behandling av saken. Osloadvokatene vant mot NAV.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/trygderetten-kritisk-til-saksbehandlingen/

I NAVs eget rundskriv forklares bestemmelsen nærmere. Der fremgår det at en person regnes som bosatt fra ankomsten til Norge dersom vedkommende har som intensjon å bli i Norge i minst tolv måneder, eller dersom oppholdet faktisk har vart i minst tolv måneder. Dette innebærer altså at det må foreligge objektive holdepunkter for en subjektiv hensikt om å bli i Norge i minst tolv måneder for at personen skal regnes som bosatt fra ankomsten.

Søker fikk avslag fordi NAV mente vilkåret ikke var oppfylt

Osloadvokatene får ofte oppdrag i saker hvor NAV har avslått søknader om uføretrygd fordi NAV mener vilkåret om botid ikke er oppfylt. Advokat Fredrik Eriksen representerte nylig en søker som var alvorlig syk, men som hadde fått avslag på sin søknad om uføretrygd fordi NAV mente vedkommende ikke hadde vært medlem av folketrygden sammenhengende de siste tre årene før uføretidspunktet.

Søker, som var fra et annet EØS-land, flyttet til Norge med sin familie i juli 2008. Før de flyttet meldte de ifra om dette til myndighetene i sitt hjemland. 23. juli 2008 ankom ekteparet til Norge. En uke senere fulgte barna etter. Søker oppsøkte kommunehuset straks etter familiens ankomst for å melde flytting. Der fikk imidlertid søker uriktig informasjon, noe som medførte at flyttingen til Norge ble folkeregistrert flere måneder etter faktisk tidspunkt, uten at vedkommende kunne lastes for dette. NAV la imidlertid flyttedatoen fra folkeregisteret til grunn.

Osloadvokatene fikk omgjort vedtaket da vilkåret om uføretrygd og botid klart var oppfylt

Advokat Eriksen ble engasjert av søker i saken. Det var på det rene at søker oppfylte vilkåret, men utfordringen var å bevise dette overfor NAV. Eriksen fikk imidlertid bevist at flyttingen skjedde lenge før den ble meldt til folkeregisteret ved å vise til at det forelå flere objektive kjensgjerninger i saken som vitnet om at søker hadde til hensikt å bli i Norge og å bosette seg her. Det ble blant annet vist til leiekontrakten familien hadde inngått ved tilflyttingstidspunktet, at barna hadde begynt på norsk skole, at søker øyeblikkelig startet med norskopplæring, arbeidspraksis og sertifisering etter ankomst m.v. Eriksen fikk dermed medhold i sin klage og NAV omgjorde vedtaket og innvilget søknaden om uføretrygd. Avgjørelsen viser at informasjon fra offentlige registre ikke nødvendigvis er avgjørende når det kommer til objektive holdepunkter.

Har du fått et vedtak fra NAV du er uenig i?

Du kan klage på vedtak fattet av NAV. Det er imidlertid viktig å klage før utløpet av klagefristen på seks uker. Ved klage til NAV kan du ha krav på fri rettshjelp. Dersom en klage fører til at vedtaket blir endret til gunst kan klageren kreve at NAV dekker utgifter som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Osloadvokatene er ledende i landet innen NAV-saker. Vi opplever ofte at det gjøres feil i saksbehandlingen. Hos Osloadvokatene får du bistand av advokater som er spesialister i trygderett.

# uføretrygd og botid


Relaterte artikler