NAV anbefalte å søke om uføretrygd - men avslo søknaden!


Mange opplever NAV-systemet som et uoversiktelig byråkrati. Denne saken er et godt eksempel på hvorfor stadig flere har dette inntrykket.

Gikk på arbeidsavklaringspenger

Rundt nyttår ble Osloadvokatene kontaktet av en kvinne i 60årene som hadde hatt en mildt sagt frustrerende opplevelse med NAV. Hun slet med hoftesmerter etter mange år med tungt arbeid. I tillegg hadde hun fått påvist artrose i håndleddet. Smertene gjorde at hun ikke maktet å arbeide, hun hadde derfor søkt om, og fått innvilget arbeidsavklaringspenger.

Målet er å skaffe seg eller beholde arbeid

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å forsøke å bedre arbeidsevnen, slik at man i størst mulig grad kan være i stand til å forsørge seg selv. Gjennom behandling eller arbeidsrettede tiltak forsøker man å øke arbeidsevnen. Som mottaker av arbeidsavklaringspenger får man altså oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid.

Ekspertene var enige

Etter om lag 4 år på arbeidsavklaringspenger hadde kvinnen deltatt på jobbkurs og vært til behandling. Men tiltakene ga ikke resultater. Leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre kom alle med samme tilbakemelding: ingen utsikter til bedring, hun måtte bare lære seg å leve med plagene.

NAV anbefalte uføretrygd

NAV var enige i disse uttalelsene. De mente det var små muligheter for å kunne fungere i det normale arbeidslivet. Hun hadde behov for varig tilpasset innsats. NAV anbefalte derfor kvinnen å søke om uføretrygd.

Avslo søknaden de selv hadde anbefalt.

Kvinnen fulgte NAVs anbefaling og sendte inn en søknad om uføretrygd. Sjokket var derfor stort da vedtaksbrevet ble åpnet. NAV hadde avslått søknaden de selv hadde støttet noen måneder tidligere!

Fikk hjelp av Osloadvokatene

Hun fikk bistand hos Osloadvokatene. Vi påklaget avslaget. Men vedtaket ble opprettholdt. NAVs tidligere vurderinger var tilsynelatende ikke holdbare lenger. Osloadvokatene anket vedtaket inn for Trygderetten for rettslig overprøving.

NAVs overprøving av legens vurdering kan være en saksbehandlingsfeil

Opplever du at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Saksbehandlingsfeil?

osloadvokatene.no/erstatning/nav/saksbehandlingsfeil-nav/

Fikk kritikk i Trygderetten

Trygderetten rettet sterk kritikk mot NAVs saksbehandling. Retten uttalte blant annet at «[a]vslaget står, uten nærmere forklaring, i direkte motstrid med NAVs forutgående signaler…».

Videre uttalte de:

Da søknaden om uføretrygd ble avslått, er denne dokumentasjonen derimot ikke nevnt med et ord, hverken i det påankede vedtaket eller i oversendelsesbrevet, til tross for at det er på det rene at NAV selv tidligere vurderte opplysningene som helt sentrale da de støttet uføresøknaden. Dette etterlater betydelig tvil ved om NAV har foretatt en reell bedømmelse av sentrale dokumentbevis i saken.

Måtte behandles på nytt

Trygderetten opphevet vedtaket og sendte det tilbake til NAV for ny behandling. Kritikken fra Trygderetten hadde tydeligvis hjulpet. Kort tid etter fattet NAV nytt vedtak i saken. Kvinnen ble denne gangen innvilget 100% uføretrygd. Ettersom advokatbistanden hadde vært nødvendig for å endre vedtaket fikk hun dekket alle advokatutgiftene sine.

Dette bør du gjøre hvis du er uenig i vedtaket

Du kan klage på vedtak fattet av NAV. Det er imidlertid viktig å klage før utløpet av klagefristen på 6 uker. Ved klage til NAV kan du ha rett på fri rettshjelp. Advokater har plikt til å informere om denne muligheten. Dersom en klage fører til at vedtaket blir endret til gunst for klageren kan klageren kreve at NAV dekker utgifter som har vært nødvendige for å få vedtaket endret.

Osloadvokatene er ledende i landet innen NAV-saker. Vi opplever ofte at det gjøres feil i saksbehandlingen. Hos Osloadvokatene får du bistand av advokater som er spesialister i trygderett.

 


Relaterte artikler