Krav om tilbakebetaling fra NAV


Osloadvokatene har sett flere eksempler på at NAV beskylder den trygdede for å sikre seg ytelser ved å gi uriktige og mangelfulle opplysninger til NAV.

Nærmere gjennomgang av saken har vist at det var NAV sin egen saksbehandling som var mangelfull. Mange får tilbakebetalingskrav av feilutbetalt ytelse fra NAV. Feilutbetaling kan være forårsaket av at den trygdede har gitt uriktige og/eller mangelfulle opplysninger. Det kan også være forårsaket av feil hos NAV.

Flere tilbakebetalingskrav fra NAV enn tidligere

Det kan oppleves belastende å bli beskyldt for å ha opptrådt uredelig. Og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal håndtere en slik situasjon. Tilbakebetalingskravet har også svært kort betalingsfrist og kan følgelig forårsake store økonomiske vanskeligheter for den det gjelder.

Osloadvokatene har erfart at NAV fremsetter flere tilbakebetalingskrav enn tidligere. Samtidig ser vi også at stadig flere klager fører frem.
Det er nemlig ikke slik at NAV kan fremme tilbakebetalingskrav i alle saker hvor det har skjedd feilutbetalinger. Loven angir når dette kan gjøres, og dessuten skal NAV også foreta en vurdering av om tilbakebetalingskravet skal gjelde hele det feilutbetalte beløpet, eller om beløpet skal reduseres, f.eks. med 50%.

Det må foreligge uaktsomhet eller forsett

Dette betyr at tilbakebetaling bare kan kreves hvis den trygdede forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil, eller hvis det trygdede forårsaker utbetalingen ved å forsettlig eller uaktsomt gi feilaktige og/eller mangelfulle opplysninger til NAV. Særlige grunner kan tilsi at den feilutbetalte ytelsen ikke skal kreves tilbakebetalt.

Hovedregelen er at NAV skal kreve tilbake feilutbetalte ytelser. Det skal imidlertid gjøres unntak når «særlige grunner» taler for at det ikke bør fremsettes tilbakebetalingskrav. Her skal det blant annet gjøres en vurdering av graden av den trygdedes skyld, størrelsen på feilutbetalingen, hvor lang tid det har gått siden feilutbetalingen fant sted og om feilen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt dette.

Rentetillegg på ytelsen

Ved krav om tilbakebetaling av feilutbetalt ytelse, kan NAV også kreve et rentetillegg på 10%.
Vilkåret for å kreve tilleggsrente er imidlertid strengere enn for å kreve tilbakebetaling av den feilutbetalte ytelsen. Rentetillegg forutsetter at den trygdede har utvist forsett eller grov uaktsomhet – altså med viten og vilje sikret seg/fått feilutbetaling fra NAV, eller handlet grovt klanderverdig. Alminnelig uaktsomhet gir ikke grunnlag for rentetillegg.

Utestenging fra dagpengeordningen

På samme vilkår som NAV kan kreve rentetillegg på tilbakebetalingskravet, kan NAV fatte vedtak om utestenging fra dagpengeordningen.
Dersom den trygdede ved forsett eller uaktsomhet har forårsaket og/eller mottatt feilutbetalt ytelse fra NAV, kan NAV nekte den trygdede å motta dagpenger i en nærmere fastsatt periode. Dette kan naturligvis forårsake store økonomiske vanskeligheter for den trygdede. I og med at det er relativt strenge vilkår for å vedta denne (straffe)reaksjonen, bør den trygdede ikke akseptere dette uten videre.

Gratis advokat når klagen helt/delvis fører frem og fri rettshjelp

Osloadvokatene erfarer at du vinner frem i et stort antall klagesaker vedrørende tilbakebetalingskrav. I noen saker får du slettet kravet i sin helhet, mens du i andre saker får kravet betydelig redusert, slettet rentetillegg og/eller annullert vedtatt utestengingsperiode fra dagpengeordningen.

Når du vinner frem med sin klage, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, kan du dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem ei. Det gjøres mange feil i NAV-systemet og dersom du har fått tilbakebetalingskrav etter feilubetalt ytelse, bør du kontakte Osloadvokatene for bistand. Det kan lønne seg! Husk at klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaket.


Relaterte artikler