Saksbehandlingstid hos NAV


Har man sendt inn en søknad eller klage til NAV kan man oppleve at det tar lang tid før man får svar. I noen tilfeller får man ikke svar før det er gått flere måneder. Lang saksbehandlingstid kan være en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som for eksempel er avhengig av brukerens inntekter.

«uten ugrunnet opphold»

Etter forvaltningslovens § 11 a skal et forvaltningsvedtak fattes «uten ugrunnet opphold». Det vil si at et forvaltningsvedtak skal fattes så raskt som mulig. Det er dermed vanlig å tenke at man vil få svar på klage eller søknad relativt raskt. Realiteten er imidlertid at det kan ta lang tid før et vedtak fattes. NAV har så mange saker at «uten ugrunnet opphold» kan bety flere måneder, kanskje opp mot et år.

Som regel vil årsaken til forsinkelsen være stor belastning og begrenset kapasitet i forvaltningsorganet. Det må i utgangspunktet aksepteres, så lenge forvaltningen organiserer arbeidet og prioriterer på en forsvarlig måte.

NAV må sende ut et foreløpig svar

Etter forvaltningslovens § 11 a tredje ledd kommer det frem at NAV må sende ut et «foreløpig svar», dersom en sak om enkeltvedtak ikke kan behandles innen en måned. I prinsippet er dette et brev som omhandler forventet saksbehandlingstid. Det foreløpige svaret skal også inneholde en begrunnelse for hvorfor henvendelsen ikke kan behandles tidligere. Vi opplever imidlertid ofte at forvaltningen ikke sender ut et «foreløpig svar» innen en måned.

Du har ikke krav på «foreløpig svar» hvis det anses som «åpenbart unødvendig» etter forvaltningslovens § 11 a annet ledd. Det kommer frem av forarbeidene at dette er en snever unntaksbestemmelse, og at den dermed skal behandles med forsiktighet.

Osloadvokatene – Rente på etterbetaling fra NAV

Osloadvokatene – Rente på etterbetaling fra NAV

Om NAV feilaktig nekter å betale en ytelse, kan du ha krav på renter av de pengene fra det tidspunktet de skulle vært utbetalt.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/rente-etterbetaling-nav/

Skal du søke eller klage til NAV?

Vi i Osloadvokatene bistår deg i prosessen. Vi har lang og bred erfaring på fagområdet. Ved bruk av advokat er det større sjanse for at søknaden din går igjennom, eller at du vinner frem med klagen.

Advokatutgifter?

Hvis du klager på et vedtak som er gitt i henhold til folketrygdloven kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er behovsprøvd.

Får du medhold i klagen din skal NAV betale sakskostnader etter forvaltningslovens § 36.

Vi i Osloadvokatene undersøker alltid dine muligheter for å få dine advokatutgifter dekket.


Relaterte artikler