Rente på etterbetaling fra NAV


Om NAV feilaktig utbetaler for lite eller nekter å betale ut en ytelse og de senere omgjør denne avgjørelsen, kan du ha krav på renter av de pengene fra det tidspunktet de skulle vært utbetalt. Tiden frem til utbetaling kan være lang og prosessen vanskelig. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med trygderett og NAV. Vi hjelper deg hele veien.

Dersom NAV fatter vedtak om etterbetaling av ytelser kan du krav på renter av beløpet fra det tidspunkt du skulle mottatt ytelsen, jf. folketrygdloven § 22-17. Det er derimot sjeldent at NAV betaler rentetillegget «av seg selv», du må oftest kreve det.

Dersom du krever renter på en etterbetalt ytelse fra NAV vil dette være en sak som ikke går utover den opprinnelige ytelsen. Et avslag på krav renter gjør ingen ting med din rett til ytelsen og denne vil NAV betale ut uansett. Dersom du får et avslag på et krav om renter kan dette avslaget da påklages individuelt. Osloadvokatene hjelper deg gjerne i din sak.

Etterbetalt ytelse

Du har krav på renter ved etterbetaling av ytelser på tre ulike grunnlag. Du har krav på etterbetaling av ytelser ved tariffrevisjon, dersom NAV opprinnelig har feilaktig avslått kravet eller dersom NAV på eget initiativ retter ytelsen som er gitt, jf. folketrygdloven § 22-17.

Rentene regnes fra den utbetalingsdatoen du skulle ha mottatt ytelsen, til den utbetalingsdatoen du faktisk får pengene. Dersom du har mottatt for lite i stønad og NAV retter opp dette regnes renter av det overskytende beløpet som blir etterbetalt.

Nå blir det lettere å bli ung ufør hos NAV

Nå blir det lettere å bli ung ufør hos NAV

Osloadvokatene vant en prinsipiell sak i Gulating lagmannsrett denne uken.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/ung-ufor/

Kan bli store summer

Klageprosessen kan ofte trekke ut i tid og rentebeløpet kan da bli betydelig. Rentesatsen skal være «om lag halvparten av rentesatsen» etter forsinkelsesrenteloven. Satsen etter forsinkelsesrenteloven er i dag på 8% per år.

Et eksempel er dersom du feilaktig har fått avslag på ung ufør, og NAV omgjør dette etter tre år. Ung ufør utgjør ca. 300 000 kroner i året og dersom rentesatsen er 4% vil rentene samlet utgjøre 72 000 kroner.

Feil hos NAV – hadde ikke fulgt egen utredningsplikt | Osloadvokatene

Feil hos NAV – hadde ikke fulgt egen utredningsplikt | Osloadvokatene

I denne ferske lagmannsrettdommen ble det avdekket feil hos NAV. NAV hadde brutt utredningsplikten og ikke undersøkt skikkelig.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/nye-feil-hos-nav-hadde-ikke-fulgt-egen-utredningsplikt/

Ikke et krav om at NAV må ha gjort feil

I en nylig sak for Trygderetten var spørsmålet om den trygdede hadde krav på renter ved etterbetaling av ung ufør-tillegg til arbeidsavklaringspenger, selv om NAV ikke hadde gjort en feil. Trygderetten kom til at det ikke er et krav om NAV må ha gjort noe feil eller at NAV må kunne klanders for å ha rett til renter.

Den trygdede hadde derfor rett på renter ved etterbetalingen.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Du kan ha rett til advokatbistand gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid å undersøke om du har krav på dine utgifter dekket og det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Dersom du har fått avslag på krav om renter ved etterbetaling eller du har krav på en ytelse du feilaktig har fått avslag på – Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler