Nye feil hos NAV - hadde ikke fulgt egen utredningsplikt


I denne ferske dommen fra januar kom lagmannsretten til at det forelå feil hos NAV, som ikke hadde fulgt opp egen utredningsplikt. NAV hadde fattet vedtak om opphør av arbeidsavklaringspenger, begrunnet med at søkeren var ferdig avklart. Lagmannsretten fant imidlertid at NAV hadde tatt feil, og dette som følge av utilstrekkelige undersøkelser.

Sluttet å delta i gruppeterapi

Søkeren hadde i mange år slitt med psykiske problemer og dette var det medisinske grunnlaget for at hun hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i over fire år. Ettersom hun fikk unntak fra fireårsregelen ble ny aktivitetsplan utformet der det fremgikk at hun skulle gå i gruppeterapi ved DPS.

Hun deltok i de tre første gruppesamtalene, men uteble etter hvert. Noen måneder senere i møte med NAV orienterte hun om dette. Søkeren opplyste at hun fremdeles ønsket kontakt med kommunens psykiske helseteam, men ikke i form av gruppeterapi. Veilederen skulle kontakte det kommunale helseteamet og finne en plan om hva som burde skje videre.

NAV gikk imot spesialisterklæringene

I spesialisterklæring fra Sykehuset Innlandet ble det oppfordret til individuell terapi for søkeren, mer spesifikt traumebehandling. En psykologspesialist i NAV Rådgivning og Virkemidler uttalte at hun ikke var ferdig behandlet, men konkluderte med at det var sannsynlig med bedring av arbeidsevnen dersom hun i dialog med NAV fant ut hva hun trengte for å møte opp i behandling.

NAV hadde etter dette en samtale med søkeren. I notat fra møtet fremgår det at søkeren fikk utlevert spesialisterklæringene og at disse ble gjennomgått. Det står videre at hun fikk informasjon om at hun ble ansett ferdig avklart mot arbeid. NAV fattet kort tid etter dette vedtak om at utbetaling av arbeidsavklaringspengene skulle opphøre. Hun påklaget vedtaket og uttalte blant annet:

Jeg forstår ikke hvorfor dere mener jeg er ferdig avklart og skal ut i jobb hurtigst mulig, da jeg, min helse og spesialister/DPS/leger mener noe annet.

Verken NAV klageinstans eller Trygderetten mente imidlertid at det forelå feil hos NAV og vedtaket ble dermed stadfestet.

NAV burde undersøkt flere behandlingsalternativer

Lagmannsretten viste innledningsvis til forvaltningsloven § 17, hvor det
blant annet fremgår:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før
vedtak treffes.

Det ble presisert at NAV har et eget ansvar for sakens opplysning og skal vurdere stønadsmottakerens behov. Lagmannsretten var enig med NAV i at søkeren på opphørstidspunktet ikke lenger deltok i aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak. Retten mente imidlertid at NAV pliktet å undersøke om det var mulig å tilby henne en annen form for behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak enn det hun tidligere hadde fått.

Et sentralt moment i vurderingen var at gruppeterapien hadde vist seg å ikke være et egnet tiltak for søkeren. Uttalelsene som ble gitt i spesialisterklæringene tydet klart på at hun kunne hatt nytte av en ny aktivitetsplan som ivaretok hennes spesielle behov.

Brudd på forvaltningsloven

NAV foretok aldri noen ny utredning eller vurdering av hvilken behandling søkeren kunne hatt nytte av. Det ble heller ikke oppfordret til medvirkning fra søkeren i forbindelse med ny arbeidsplan. Heller tvert imot ble det, uten nærmere vurdering eller drøftelse, konkludert med at hun var ansett som ferdig avklart.

Lagmannsretten er etter en konkret helhetsvurdering kommet til at NAV ikke har opplyst saken tilstrekkelig etter reglene i forvaltningsloven § 17. NAV har med dette begått saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for resultatet i saken, jf. forvaltningsloven § 41. Dette innebærer at trygderettens kjennelse blir å oppheve som ugyldig.

Fikk vedtaket opphevet og ble tilkjent sakskostnader som følge av feil hos NAV

Som følge av NAVS feilgrep fikk søkeren vedtaket sitt opphevet og ble tilkjent nær kr. 130 000,- i sakskostnader.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor NAV så ofte gir avslag på søknader om arbeidsavklaringspenger:

https://osloadvokatene.no/erstatning/nav/aap-avslag/

Har du spørsmål tilknyttet eventuelle feil hos NAV og måten de har utført arbeidet sitt på, eventuelt ved vedtaket ditt, ikke nøl med å ta kontakt.