Nedsatt arbeids- og ervervsevne


Osloadvokatene har flere dyktige og erfarne advokater som er spesialister på NAV og nedsatt arbeids- og ervervsevne. Vi bistår deg hele veien gjennom en krevende prosess.

Nedsatt ervervsevne er det samme som nedsatt arbeidsevne. Det kan overordnet skilles mellom nedsatt arbeidsevne og yrkesarbeidsevne. Arbeidsevne er den muligheten den skadelidte har til å ta et hvert mulig arbeid, mens yrkesarbeidsevne er den muligheten den skadelidte kan arbeide videre i det eksakte yrket man hadde på skadetidspunktet. For NAV er det den generelle arbeidsevnen som er av størst interesse i vurderingen om man har rett på ytelser etter folketrygdloven.

Rammer mange

Nedsatt arbeids- eller ervervsevne kan følge av ulike forhold og rammer mange hvert år. For NAV er det et krav at det er en sammenheng mellom sykdommen eller skaden og den nedsatt arbeidsevnen.

Dersom du har fått nedsatt arbeidsevne kan du ha krav på ytelser fra NAV. Slike ytelser er behandlet i folketrygdloven del IV. Her trekker vi frem tre hovedytelser; sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Dersom du har spørsmål om disse eller andre ytelser som yrkesskadeerstatning, tilleggsstønader eller grunnstønad, kan du ta kontakt med Osloadvokatene.

Sykepenger

For å motta sykepenger er det krav om at den nedsatt ervervsevnen skyldes sykdom eller skade, at dette har ført til tap av inntekt og at arbeidstakeren har vært i arbeid i minimum fire uker før sykdommen eller skaden inntraff.

Sykepenger er en tidsbegrenset stønad som kan gis for å dekke en arbeidstaker tap av inntekt. Under sykeperioden kan NAV dekke 100% av inntektsgrunnlaget, jf folketrygdloven § 8-15 første ledd.

Osloadvokatene – Fikk sykepenger etter klage til trygderetten!

Osloadvokatene – Fikk sykepenger etter klage til trygderetten!

Etter at Osloadvokatene tok saken, omgjorde Nav klageinstans vedtaket sitt om å nekte en lastebilsjåfør sykepenger. Mannen fikk derfor det han hadde krav på

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fikk-sykepenger-etter-klage-til-trygderetten/

Arbeidsavklaringspenger – AAP

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er et tilbud for at arbeidstaker skal ha en inntekt mens arbeidstakeren får behandling eller deltar på arbeidsrettede tiltak.

For å kvalifisere for AAP er utgangspunktet at arbeidstakerens arbeidsevne må være nedsatt med minimum 50% og at arbeidstakeren har behov for behandling eller tiltak for å komme tilbake i arbeid, jf folketrygdloven §§ 11-5 og 11-6. Det finnes flere unntak fra dette utgangspunktet som Osloadvokatene kan bistå med.

Osloadvokatene – Kvinnen fikk AAP etter bistand fra Osloadvokatene

Osloadvokatene – Kvinnen fikk AAP etter bistand fra Osloadvokatene

NAVsystemet kan være vanskelige å forstå. Osloadvokatene har lang erfaring og hjelper deg dersom du har fått avslag på en søknad om AAP.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/aap-nav-advokat/

Uføretrygd

Dersom din arbeidsevne er varig nedsatt ned minst 50% som følge av varig sykdom eller skade kan du som utgangspunkt ha krav på uføretrygd. Uføretrygd kan utes frem til pensjonsalder og størrelsen på støtten er 66% av tidligere inntekt.

Osloadvokatene – Fikk innvilget uføretrygd etter én uke etter klage fra Osloadvokatene

Osloadvokatene – Fikk innvilget uføretrygd etter én uke etter klage fra Osloadvokatene

Etter klage fra Osloadvokatene fikk en kvinne innvilget 100% uføretrygd etter kun en uke. Osloadvokatene kan NAV-saker og hjelper deg.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fikk-innvilget-uforetrygd-etter-en-uke-etter-klage-fra-osloadvokatene/

Krevende regler

I møte med NAV kan regelverket fremstå som overveldende og komplisert, derfor anbefaler vi at du tar kontakt med en dyktig advokat. Ofte er bistand fra advokat dekket gjennom forsikringen din eller gjennom fri rettshjelp.

God bistand fra en advokat kan hjelpe deg med å få riktig støtte når du har nedsatt arbeidsevne. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid først med undersøke om du har rett til å få dine advokatkostander dekket. Det påløper altså ingen kostnader før vi er enige om  et oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler