NAV avslo søknad om uføretrygd for tidlig


Han søkte om uføretrygd, men fikk avslag selv om NAV ikke hadde innhentet nødvendige dokumenter.

En 50 år gammel mann fikk avslag på uføretrygd fra NAV. NAV hadde avslått søknaden selv om de enda ikke hadde fått spesialisterklæringen, som de selv hadde bedt om for å avklare hvorvidt vilkårene for uføretrygd var oppfylt. Søknaden om uføretrygd var begrunnet i at han hadde en omfattende sykdomsbilde. Diagnosene omfattet blant annet prolaps i ryggen, kols, diabetes og høyt kolesterol.

Avslag fra NAV på uføretrygd til tross for legens oppfordring til søknad

Han gikk på arbeidsavklaringspenger da fastlegen hans og annet helsepersonell oppfordret ham til å søke uføretrygd. De mente han ikke var i stand til å fortsette i ordinært arbeidsliv.

Mannen fulgte legenes oppfordring, men fikk beskjed av NAV at han ikke «fikk lov til» å søke uføretrygd. Søknaden ville i så fall bli avslått. Tross dette ble søknaden innsendt, men som varslet kom avslaget allerede 14 dager senere.

Han kontaktet da Osloadvokatene ved advokat Lene Wallem for bistand til å påklage vedtaket. Etter gjennomgang av sakens dokumenter ble det klart at det forelå en grov saksbehandlingsfeil. NAV hadde avslått søknaden allerede før de hadde fått spesialisterklæringen, som de selv hadde bedt om i anledning saken. NAV avslo altså søknaden før de kjente resultatet av den medisinske utredningen.

Advokaten klaget på avslaget 

Advokat Wallem påklaget vedtaket med påstand om at vedtaket var fattet for tidlig. Det ble understreket at NAV plikter å sørge for at saken er godt opplyst før vedtak blir fattet, noe hun mente de ikke hadde sørget for her. Kort tid etter at klagen var fremmet, ble klient varslet om at de ville stanse utbetaling av arbeidsavklaringspenger dersom han ikke trakk klagen.

Vant klagesaken 

Advokat Wallem gikk i dialog med både det lokale NAVkontoret og Sivilombudsmannen vedrørende saken. Det endte med at de måtte erkjenne saksbehandlingsfeil og avslaget ble omgjort. Klient ble innvilget uføretrygd og NAV måtte dekke advokatugiftene.


Relaterte artikler