NAV idømt erstatningsansvar for uforsvarlig saksbehandling


Mannen hadde kjempet mot systemet i årevis på grunn av kritikkverdig saksbehandling fra NAVs side. I denne dommen ble NAV idømt erstatningsansvar og måtte ut med en halv million kroner.

Ble slått personlig konkurs

Søkeren var utdannet byggmester og takstingeniør som drev egen byggmesterforretning i en årrekke, frem til bedriften gikk konkurs. Etter konkursen tok han videreutdannelse og arbeidet som takstmann. Han drev selvstendig næringsvirksomhet i flere år før han dessverre til slutt gikk personlig konkurs. Som følge av de personlige belastningene dette medførte ble han sykmeldt og diagnosisert med utbrenthet, hjertelidelse og diabetes type II.

Søkte om yrkesrettet attføring, men fikk avslag

Våren 2006 søkte han om yrkesrettet attføring. Helsen hadde bedret seg og han ønsket attføring med sikte på å ta opp igjen arbeidet som takstmann. NAV avslo imidlertid søknaden og begrunnet det med at det ikke ble ansett som hensiktsmessig og nødvendig med oppkvalifisering som takstmann, på bakgrunn av at arbeidet ikke var å anse som høvelig for han.

Anket vedtaket og fikk det opphevet i lagmannsretten

Søkeren påklaget vedtaket, men klageinstansen stadfestet avgjørelsen. Saken ble deretter brakt inn for Trygderetten, som også stadfestet vedtaket. Han tok deretter ut stevning for lagmannsretten. I lagmannsretten fikk han medhold og vedtaket ble opphevet.

Lagmannsretten viste til at mannen på søknadstidspunktet var 60 år og hadde arbeidet i nesten 20 år som takstmann. Han hadde utvilsomt både erfaringen og de formelle kvalifikasjonene. Det var imidlertid enkelte tiltak som manglet: oppgraderingskurs i engelsk, data og taksering. Retten mente imidlertid ikke dette forsvarte den sterkt kritiske holdningen fra NAV om å anse takseringsyrket som høvelig arbeid og uttalte følgende:

Lagmannsretten er på bakgrunn av ovenstående vurdering kommet til at yrke som takstmann er høvelig arbeid for A. Hans plan for oppgradering av kunnskaper anses som et realistisk forsøk på – etter noen års fravær – å komme tilbake til et for ham kjent yrke. A har erfaring i yrket og solide basiskunnskaper. Hans helse anses ikke å være til hinder for utøvelsen av yrket.

Nytt avslag, ny runddans

Ikke lenge etter dommen falt tok søkerens advokat kontakt med det lokale NAV-kontoret og ba om at det ble iverksatt nødvendige tiltak med sikte på igangsetting av yrkesrettet attføring. Men ingenting skjedde. Tre måneder senere fikk mannen oversendt et nytt vedtak. I vedtaket stod det at takstmann ble ansett som høvelig arbeid, men at tiltakene som måtte gjennomføres for å få arbeid som takstmann ikke ble ansett som hensiktsmessige. Søknaden ble dermed avslått.

Også dette vedtaket ble brakt inn for Trygderetten, som i kjennelse omgjorde vedtaket. Søkeren fikk dermed innvilget ytelser under nødvendige og hensiktsmessige attføringstiltak for kvalifisering til arbeid som takstmann.

Nye hindringer ved gjennomføringen av vedtaket

Ved selve gjennomføringen av vedtaket oppstod det imidlertid flere hindringer. NAV-kontoret oppstilte nye krav som søkeren måtte etterleve, og mente han ikke gjorde nettopp dette. NAV hevdet blant annet at han brøt sin medvirkningsplikt fordi han utelukkende ville arbeide innenfor takstmannyrket. Det ble derfor varslet om at NAV ville treffe vedtak om avslag på arbeidsavklaringspenger. En ny kamp mot systemet var i gang.

Søkeren, ved hjelp av sin advokat, framsatte klage på vedtaket. Hovedanførselen var at NAV hadde satt nye yrkesmål, hvilket ble anført å være i strid med både lagmannsrettens dom og Trygderettens kjennelse. Klagen førte imidlertid ikke frem hos klageinstansen. Han tok etter dette ut stevning mot staten og krevde erstatning for at det ikke hadde kommet på plass noen yrkesrettet attføring jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Han var nå blitt alderspensjonist.

NAVs håndtering av saken var klanderverdig

Lagmannsretten viste til de tidligere avgjørelsene fra lagmannsretten og Trygderetten og slo fast at NAV hadde gått utenfor egen myndighet:

I likhet med Trygderetten finner lagmannsretten at NAV etter lagmannsrettens dom ikke kunne pålegge A å bidra til en utredning eller utprøving med sikte på alternative yrkesvalg. Det innebar i realiteten en tilsidesettelse av lagmannsrettens konklusjon om at takstmann var høvelig arbeid for A.

(…)

Den samlede lagmannsrett finner at saksbehandlingen etter Trygderettens kjennelse av april 2010 har vært uforsvarlig og erstatningsbetingende.

Trygdesystemet hadde motarbeidet søkeren i en årrekke

Lagmannsretten uttalte videre at:

Det er ikke vanskelig å forstå at A rent subjektivt har følt seg motarbeidet av NAV, i og med at han har vært nødt til å føre to rettslige prosesser før han vant frem med sitt syn i h.h.v. lagmannsretten og Trygderetten. Dette burde etter lagmannsrettens syn ha medført en særlig oppmerksomhet og prioritering av A sin sak, som hadde versert i trygdesystemet i en årrekke, og også fordi A etter hvert ble eldre og ikke hadde mange yrkesaktive år igjen. Det er ingen spor av noen slik prioritering i saksbehandlingen.

Klart uforsvarlig saksbehandling

Lagmannsretten mente saksbehandlingen fremsto som klart uforsvarlig og utilfredsstillende. Det ble særlig vist til den lange tiden og ressursene NAV hadde brukt på saken, og de feilgrep som hadde blitt begått underveis. I følge retten fremsto det siste vedtaket som «tilnærmet uforståelig» og saksbehandlingen som firkantet.

NAV idømt erstatningsansvar og måtte betale sakens kostnader

Det forelå dermed grunnlag for erstatningansvar. Staten måtte betale kr. 300 000,- i erstatning til mannen og sakens kostnader på kr. 200 000,-. Retten uttalte følgende om grunnlaget for å tilkjenne mannen sakskostnadene:

Tungtveiende grunner tilsier at han tilkjennes sakskostnader. A har over år sloss for sin rett til yrkesmessig attføring som takstmann, en mulighet han rettsstridig har blitt fratatt. Saken har åpenbart hatt stor velferdsmessig betydning for A, og styrkeforholdet mellom partene tilsier også at han får erstattet en vesentlig del av sine sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Søkeren fikk til slutt den gjenoppreisning han fortjente etter en årelang kamp mot NAV-byråkratiet. Nav idømt erstatningsansvar og måtte betale sakens kostnader.

Har du problemer med NAV?

Du kan klage på vedtak fattet av NAV. Det er imidlertid viktig å klage før utløpet av klagefristen på seks uker. Ved klage til NAV kan du ha krav på fri rettshjelp. Dersom en klage fører til at vedtaket blir endret til gunst kan klageren kreve at NAV dekker utgifter som har vært nødvendige for å få vedtaket endret.

Osloadvokatene er ledende i landet innen NAV-saker. Vi opplever ofte at det gjøres feil i saksbehandlingen. Hos Osloadvokatene får du bistand av advokater som er spesialister i trygderett.

Les mer i denne artikkelen om hvordan advokatbistand ved klage på et NAV-vedtak fungerer i praksis:

https://osloadvokatene.no/erstatning/nav/trygdesak/

NAV idømt erstatningsansvar


Relaterte artikler