Er mangelfulle dokumenter et avslag på retten til innsyn?


Den klare hovedregelen er at man som part i et forvaltningsvedtak har rett til å gjøre seg kjent med alle sakens opplysninger. Men hva gjør man dersom forvaltningen oversender mangelfulle sakspapirer?

Rett til partsinnsyn

Den som er part i et forvaltningsvedtak har som utgangspunkt rett på innsyn i alle sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 første ledd. Denne hovedregelen gir rett til innsyn i alle ferdige dokumenter som sendes ut, eller som er laget for å sendes ut fra et forvaltningsorgan.

Retten til innsyn er en helt avgjørende rettighet for å kunne forutse din rettslige stilling og på en effektiv måte ivareta dine rettigheter i møte med forvaltingen.

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sivilombudsmannena avga nylig en prinsipiell uttalelse om en parts rett til sakskostnader ved endring av forvaltningsvedtak.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/sakskostnader-ved-endring-av-forvaltningsvedtak/

Unntak fra partsinnsyn

Unntaksvis kan forvaltningen holde dokumenter tilbake og dermed nekte innsyn. Det er to typer unntak fra hovedregelen om at en part har rett til innsyn i sakens dokumenter. Det første unntaket er for dokumenter som er laget for forvaltningens egen saksforberedelse, jf. forvaltningsloven § 18 a-d. Den andre typen er unntak som er begrunnet ut fra opplysningene som finnes i dokumentet, jf. forvaltningsloven § 19.

I alle tilfeller der forvaltningen har adgang i loven til å gjøre unntak fra retten til innsyn, er forvaltningen pliktig til å vurdere om det likevel skal gis helt eller delvis innsyn, jf. forvaltningsloven § 18 andre ledd. Det bør gis innsyn dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for å gjøre unntak fra retten til innsyn.

Mangelfulle dokumenter ved innsynskrav

Dersom forvaltningen, etter krav om innsyn i sakens dokumenter, bare oversender enkelte dokumenter eller på andre måter oversender en mangelfull saksmappe, kan dette være et delvis avslag på retten til partsinnsyn. Et slikt delvis avslag er da være et vedtak som er underlagt forvaltningslovens bestemmelser for å være gyldig.

Har forvaltningen holdt tilbake opplysninger eller dokumenter som parten hadde krav på eller ikke fulgt saksbehandlingsreglene i sin avgjørelse, kan vedtaket om delvis avslag bli kjent ugyldig.

Å ha alle dokumentene fra forvaltningen kan være helt avgjørende for å vinne frem med ditt krav eller for å ivareta dine interesser.

Er du nektet innsyn i dokumenter fra forvaltningen?

Møte med forvaltningen kan være overveldende, krevende og ta mye tid. For å ivareta dine rettigheter og interesser kan det da være avgjørende med en advokat ved din side.

Hos Osloadvokatene har vi flere advokater som er eksperter på forvaltningsrett. Vi har lang erfaring og kompetansen du trenger.

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at advokatkostnadene dekkes gjennom forsikringen din eller om du rett til ordninger som fri rettshjelp. Dersom du viller frem med din sak dekker også forvaltningen utgiftene som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler