NAV krevde tilbake barnetrygd – vedtaket omgjort etter hjelp fra Osloadvokatene


Barnetrygd er for mange foreldre en sentral inntektskilde. Det er ikke uvanlig for småbarnsforeldre å ha en anstrengt økonomi. Uforutsette utgifter rammer derfor denne gruppen hardt.

En slik uforutsett ugift kan for eksempel oppstå når vaskemaskinen må byttes ut eller når bilen må på verksted. Dette er imidlertid utgifter man til en viss grad kan ta høyde for i sitt daglige budsjett. Når NAV fatter vedtak om tilbakebetaling av ytelse er saken en annen. Hvis du har mottatt ytelsen i god tro vil gjerne et varsel om tilbakebetaling av barnetrygd komme som et sjokk.

Krav om tilbakebetaling

I vår fikk en Oslokvinne et lite hyggelig brev fra NAV. De mente at hun hadde fått utbetalt for mye i barnetrygd og krevde at hun tilbakebetalte kr 30.000,-. Hun kontaktet Osloadvokatene ved advokat Thomas Larsen for å få hjelp til å klage på vedtaket om tilbakebetaling. Krav om tilbakebetaling til NAV kan omgjøres helt eller delvis. Delvis omgjørelse vil si at kravet reduseres.

Osloadvokatene – Avslag omgjort etter klage til NAV

NAV avslo søknaden om uføretrygd. Osloadvokatene ble kontaktet for å bistå i klagesaken. Avslag omgjort etter klage. Les mer.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-omgjort-etter-klage/

Du har klagerett

Vedtak som går ut på krav om tilbakebetaling kan, og bør, påklages. NAV begår nemlig ofte saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for vedtaket. I slike tilfeller skal vedtak om tilbakebetaling omgjøres eller kjennes ugyldig. Vedtaket kan ikke omgjøres til skade for klageren. Dersom du er uenig i et vedtak fra NAV kan det lønne seg å be en advokat som har spesialisert seg på trygderett se på saken. Men vær klar over klagefristen på 6 uker. Fristen løper fra du mottok vedtaket. I klagesaker mot NAV har du krav på fri rettshjelp dersom vilkårene er oppfylt.

Vedtaket var ugyldig

Etter klagen fra advokat Larsen behandlet NAV saken på nytt. Under NAVs saksbehandling ble det klart at de ikke hadde hatt tilstrekkelige opplysninger til å fatte vedtak om tilbakebetaling. NAV skal alltid sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før de fatter et vedtak. Tilbakebetalingsvedtaket ble derfor kjent ugyldig.

NAV betalte for kvinnens advokatbistand

Ettersom vedtaket var blitt endret til gunst for kvinnen kunne hun kreve sine advokatutgifter dekket av NAV. Det følger av forvaltningsloven § 36 at forvaltningen skal dekke utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Utgifter til advokat er en slik nødvendig utgift.