Klager fikk dekket sine sakskostnader


Nylig behandlet sivilombudsmannen en klage på et vedtak fattet av Nav. Klagen gjaldt et avslag på et krav om å få dekket sakskostnader av Nav Klageinstans. I forbindelse med ombudsmannen sin behandling av saken erkjente Nav at det hadde blitt gjort en saksbehandlingsfeil. Sivilombudsmannen uttalte at klageren hadde krav på å få dekket de kostnader som hadde vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Innvilget arbeidsavklaringspenger

En mann hadde fått innvilget arbeidsavklaringspenger i et vedtak fattet av Nav 6. september 2016. Vedtaket innebar at mannen skulle få utbetalt arbeidsavklaringspenger fra søknadsdato 17. juli samme år, og frem til 31. mars 2017.

Like etter at vedtaket om utbetaling av arbeidsavklaringspenger hadde blitt fattet, ble mannen kontaktet av en saksbehandler i Nav. Han fikk opplyst at arbeidsavklaringspenger ville bli etterberegnet fra januar 2016. Årsaken var at han allerede i januar 2016 burde ha fått informasjon om å søke om ytelsen. Kort tid etter mottok han et dokument fra sitt lokale Nav-kontor hvor det fremkom at det var truffet et vedtak om etterberegning av arbeidsavklaringspenger fra 19. januar 2016. Dokumentet var datert 15. september og utformet som et vedtak.

Mannen fikk imidlertid samtidig informasjon om at etterbetalingen ikke ville bli utbetalt før hans pågående sak i Trygderetten endelig var avgjort. Begrunnelsen var at Nav ikke ville risikere å utbetale to ytelser for samme periode.

Fikk bistand fra advokat

Mannen mente at han hadde krav på å få utbetalt etterbetalingen uten å måtte vente på at hans sak skulle bli ferdig behandlet i Trygderetten. Han tok derfor kontakt med en advokat for å få hjelp med sin sak. På vegne av mannen kontaktet advokaten Nav. I sine henvendelser til Nav bestred advokaten deres adgang til å holde tilbake etterbetalingen.

På bakgrunn av henvendelsene fra advokaten fattet Nav et nytt vedtak 31. januar 2017. Vedtaket innebar at mannen fikk innvilget ytelsen tilbake fra januar 2016, uten å måtte vente på endelig avgjørelse i Trygderetten.

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sivilombudsmannen avga nylig en prinsipiell uttalelse om en parts rett til sakskostnader ved endring av forvaltningsvedtak.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/sakskostnader-ved-endring-av-forvaltningsvedtak/

Nav endret vedtaket

Følgelig innebar det nye vedtaket en endring som var til gunst for mannen. Advokaten fremmet derfor et krav om at mannen hadde krav på å få dekket de kostnader som han hadde pådratt seg i forbindelse med å få endret vedtaket. Kravet ble fremmet i medhold av forvaltningsloven § 36. Av bestemmelsen følger det at dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, har han krav på å få dekket de kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Nav avslo kravet om dekning av sakskostnader og avslaget ble opprettholdt av Nav sin klageinstans. Avslaget ble blant annet begrunnet med at det ikke forelå noe vedtak om tilbakeholdelse av ytelsen. Informasjon om tilbakeholdelse av ytelsen hadde kun blitt kommunisert muntlig. Av den grunn var det ikke et formelt vedtak som var omfattet av forvaltningsloven § 36.

Advokaten klaget Nav Klageinstans sitt vedtak inn for ombudsmannen. I klagen anførte advokaten at regelen i forvaltningsloven § 36 ikke hadde blitt vurdert riktig. At det kun var kommunisert muntlig at arbeidsavklaringspengene først ville bli utbetalt når det forelå endelig avgjørelse i Trygderetten var uten betydning. Det nye vedtaket innebar at han ikke trengte å vente på utfallet i Trygderetten før pengene ble utbetalt. I realiteten hadde mannen dermed blitt stilt i en bedre posisjon i og med det nye vedtaket.

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sakskostnader ved forvaltningsvedtak | Osloadvokatene

Sivilombudsmannen avga nylig en prinsipiell uttalelse om en parts rett til sakskostnader ved endring av forvaltningsvedtak.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/sakskostnader-ved-endring-av-forvaltningsvedtak/

Ombudsmannen sitt syn på saken

I forbindelse med ombudsmannen sin behandling av klagen erkjente Nav at det var feil å holde tilbake etterbetalingen frem til klagerens sak var blitt behandlet i Trygderetten. Selv om det var blitt gjort en feil fra Nav sin side, var det først etter henvendelser fra mannen sin advokat at Nav rettet feilen. Det hadde derfor vært nødvendig med bistand fra en advokat for at Nav skulle fatte et nytt vedtak. Ettersom advokatbistand var nødvendig for å få vedtaket endret, konkluderte ombudsmannen med at klageren hadde krav på å få dekket de kostnader han  hadde pådratt seg som følge av at Nav hadde begått en saksbehandlingsfeil.

Trenger du hjelp med å påklage et vedtak?

Osloadvokatene har lang og bred erfaring med klagesaker mot Nav. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp med å påklage et vedtak du mener er uriktig. Blir vedtaket endret til din gunst, søker vi også om dekning av dine sakskostnader i tråd med forvaltningsloven § 36.


Relaterte artikler