Forvaltningen kunne ikke forvaltningsloven


Osloadvokatene, ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim, hjalp nylig en kvinne som hadde fått vedtak om at hun måtte flytte til en mindre leilighet.

Bodde i kommunal leilighet

Kvinnen bodde i en kommunal treromsleilighet i Oslo. Hun søkte våren 2017 om fornyelse av leiekontrakten sin. Kommunen nektet å videreføre hennes leiekontrakt for den nåværende leiligheten, men tilbød henne en treårskontrakt på en toromsleilighet i stedet. I vedtaket ble det opplyst at kommunen hadde mangel på tre- og fireromsleiligheter. Derfor måtte flere familier stå i kø for å få leilighet. På grunn av dette mente kommunen at kvinnen kunne flytte til en mindre leilighet.

Kontaktet Osloadvokatene

Kvinnen kontaktet Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim. Onarheim sendte klage på vedtaket hvor han anførte at kommunen hadde tatt utenforliggende hensyn. Det er ikke anledning for kommunen å vurdere andres behov for leiligheten i vurderingen av om denne kvinnen skulle få fortsette å bo der. Videre la Onarheim ved en legeerklæring som bekreftet at kvinnen slet med angst og klaustrofobi, noe som medførte at flytting til en mindre leilighet ville innebære en stor påkjenning for henne.

Vedtaket ble omgjort til kvinnens gunst

Etter at klagen fra advokatfullmektig Onarheim, fattet kommunen et nytt vedtak i saken. Kvinnen fikk nå likevel fortsette å bo i leiligheten hvor hun hadde bodd de siste syv årene. Hun ble tilbudt en femårskontrakt. Vedtaket var følgelig mye bedre for kvinnen enn det opprinnelige vedtaket som innebar flytting til en mindre leilighet.

Kommunen ville ikke betale sakskostnadene

Etter forvaltningsloven § 36 skal en part få tilkjent dekning for vesentlige kostnader hvis et vedtak blir endret til gunst for vedkommende. Dette gjelder også advokatkostnader. Forvaltningsloven § 36 første ledd lyder slik:

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

Kommunen nektet imidlertid å betale kvinnens advokatkostnader. Kommunen mente at de hadde fattet en ny beslutning på bakgrunn av legeerklæringen. Dette mente kommunen var forhold utenfor partenes og forvaltningens kontroll.

Etter fri rettshjelp hos Osloadvokatene endte mangeårig kamp mot NAV

Etter fri rettshjelp hos Osloadvokatene endte mangeårig kamp mot NAV

Etter flere år med avslag på aap og uføretrygd gikk endelig NAV med på at mannen hadde en alvorlig sykdom. Fri rettshjelp – Osloadvokatene

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-aap/

Klagde på kommunens vedtak om sakskostnader

Advokatfullmektig Onarheim klagde på kommunens vedtak om å nekte å innvilge sakskostnader. For det første mente han at kommunen hadde fattet et enkeltvedtak i brevs form, noe som medførte at formkravene til enkeltvedtak ikke var oppfylt. For det andre mente Onarheim at det faktum at kommunen ikke hadde utredet saken tilstrekkelig før vedtaket ble truffet, ikke skulle gå ut over klagerens mulighet for å få refundert nødvendige saksomkostninger.

Kommunen stod på sitt

Kommunen mente at det ikke var fattet et enkeltvedtak i saken. Videre ble det anført at forvaltningsloven § 36 først kommer til anvendelse der et overordnet forvaltningsorgan har omgjort et vedtak. Kommunen mente at det ikke var tilfelle i denne saken, siden det var samme instans som hadde endret vedtaket.

Ble sendt til klagenemnda

Onarheim krevde derfor at saken ble sendt til Oslo kommunes klagenemnd. Bydelen fant fremdeles ikke grunn til å endre vedtaket sitt og klagen ble derfor sendt til klagenemnda. Bydelen mente at advokatfullmektig Onarheims klage ikke ble tillagt vekt ved vurderingen om å endre vedtaket.

Kommunen hadde gjort flere feil

Oslo kommunes Velferdsetat (VEL) innga en innstilling med deres forslag til vedtak for klagenemnda. Her ble det bemerket:

VEL vil først og fremst bemerke at Bydel Grünerløkka i denne saken har vist svakt kjennskap til reglene gjeldende saksomkostninger, og har gjort flere feil ved behandlingen av kravet fra advokatfullmektig Onarheim.

VEL mente at bydelen ikke ville ha omgjort sitt vedtak hvis ikke kvinnen hadde vært representert av advokatfullmektig Onarheim. VEL påpekte at bydelen hadde gjort mange feil i saken og det derfor var naturlig for kvinnen å kontakte advokat. Advokatutgiftene var derfor rimelige og nødvendige.

Fikk endelig dekket sakskostnadene

Etter mye om og men fikk derfor kvinnen endelig dekket sakskostnadene hun hadde krav på. Denne saken viser at forvaltningen ikke alltid har god kontroll på forvaltningsrett. Osloadvokatene mener derfor at man alltid bør lese forvaltningsvedtak nøye og kontakte advokat hvis du mener det kan være noe galt med vedtaket.


Relaterte artikler