Fikk innvilget AAP grunnet lidelsen fibromylagi


Osloadvokatene ved advokat Thomas Larsen bistod nylig en klient som hadde fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger. Advokat Larsen bistod klienten med å klage på vedtaket, og klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket. Etter en ny gjennomgang av saken kom NAV til at klienten likevel oppfylte vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet.

Arbeidsevnen må være nedsatt med minst halvparten

For å ha krav på arbeidsavklaringspenger er det flere vilkår som må være oppfylt. Det avgjørende spørsmålet i denne saken var om klienten hadde en arbeidsevne som var nedsatt med minst halvparten etter folketrygdloven § 11-5.

Osloadvokatene – Fikk innvilget arbeidsavklaringspenger etter klage

Osloadvokatene – Fikk innvilget arbeidsavklaringspenger etter klage

Etter å ha mottatt arbeidsavklaringspenger i 6 år bestemte NAV at kvinnen ikke lenger kvalifiserte for det. Hun klagde, og fikk medhold fra NAV Klageinstans

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fikk-innvilget-arbeidsavklaringspenger-etter-klage/

Diagnostisert med lidelsen fibromylagi

Klienten var diagnostisert med lidelsen fibromylagi. Lidelsen gir smerter i muskler og senefester, som igjen kan føre til trøtthet og søvnproblemer, lavt energinivå, konsentrasjonsproblemer og hukommelsessvikt. På grunn av hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer hadde han ikke fullført skolegang. Ettersom klienten hadde levd med fibromylagi i flere år hadde han også symptomer på utmattelsessyndrom. Det var dokumentert av både fastlegen og nevropsykolog at klienten hadde en vesentlig nedsatt arbeidsevne og at arbeidsevnen var nedsatt i forhold til enhver type arbeidsgivende arbeid. Til tross for at det forelå dokumentasjon fra både fastlege og nevropsykolog fikk klienten avslag på søknaden om arbeidsavklaringspenger. Avslaget ble begrunnet med at arbeidsevnen til klienten ikke var nedsatt i tilstrekkelig grad.

Fikk hjelp av Osloadvokatene til å klage på vedtaket

På vegne av klienten påklage advokat Larsen vedtaket fra NAV. I den utfyllende klagen ble det påpekt flere feil som NAV hadde gjort i forbindelse med behandlingen av søknaden. Det ble blant annet gjort gjeldende at NAV hadde tolket helsedokumentasjonen feil da de hadde konkludert med at klienten ikke hadde en nedsatt arbeidsevne med minst halvparten.

Arbeidsavklaringspenger innvilget etter klage til NAV

Arbeidsavklaringspenger innvilget etter klage til NAV

Er du uenig i et vedtak kan du klage til NAV. I slike saker kan du ha rett på fri rettshjelp. Kontakt våre eksperter i trygderett.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/aap-innvilget-etter-klage-til-nav/

Klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket

Klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket. Etter en ny gjennomgang av saken kom NAV til at klienten likevel oppfylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-5 jf. § 11-13. Ettersom klagen resulterte i at vedtaket ble endret til gunst for klienten, dekket NAV alle sakskostnader klienten hadde hatt i forbindelse med saken.

Osloadvokatene – Fullt medhold i NAV klageinstans

Osloadvokatene – Fullt medhold i NAV klageinstans

Vedtak om avslag på arbeidsavklaringspenger ble omgjort etter at Osloadvokatene anket vedtaket til Trygderetten.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fullt-medhold-i-nav-klageinstans/

Ønsker du hjelp med å klage på et vedtak fra NAV?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser og det kan være vanskelig å vite hva en klage bør inneholde. En advokat vil hjelpe deg med å utforme klagen og vil kunne avdekke eventuelle feil ved vedtaket. Ved å påpeke hvilke feil som er begått vil det være større sannsynlighet for å vinne frem i en klagesak.

I slike saker vil også ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt. Våre advokater vil i så fall søke om fri rettshjelp for deg. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å klage på et vedtak, våre advokater hjelper deg gjerne. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler