Fikk beholde overgangsstønaden etter hjelp fra Osloadvokatene


Overgangsstønad

Overgangsstønad er en ytelse som skal sikre inntekt til den som er enslig forsørger overfor barn. Det følger av folketrygdloven § 15-5 at overgangsstønad kan gis til enslig mor eller far som har barn under åtte år. Stønaden ytes dersom forelderen på grunn av omsorg for barn midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid, eller først etter en tid med omstilling eller utdanning kan få seg et arbeid.

Enslig forsørger

Det er et sentralt vilkår at forelderen er enslig og har aleneomsorg for barn. Dersom forelderen lever sammen med en annen person i et ekteskapsliknende forhold med felles husholdning, regnes den ikke som enslig mor eller far. Forelderen har da ikke rett til stønad.

Bevisbyrden

Forelderen har selv bevisbyrden for at han eller hun er enslig mor eller far med aleneomsorg for barn. Det vil si at en enslig forsørger selv må sannsynliggjøre at han eller hun er har aleneomsorg for barn. Når sannsynligheten skal vurderes skal det alminnelige overvektsprinsippet legges til grunn. Det vil si at det ene fremstår som mer sannsynlig enn det andre når alle forhold er tatt i betraktning.

Etter fri rettshjelp hos Osloadvokatene endte mangeårig kamp mot NAV

Etter flere år med avslag på aap og uføretrygd gikk endelig NAV med på at mannen hadde en alvorlig sykdom. Fri rettshjelp – Osloadvokatene

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-aap/

Vedtaket ble omgjort etter klage

Osloadvokatene bisto nylig i kvinne med klage til NAV i en sak om overgangsstønad. Spørsmålet i saken var nettopp om en mor var enslig forsørger. Kvinnen hadde tidligere fått innvilget og mottatt overgangsstønad fra NAV. Men mens kvinnen mottok stønad hadde NAV blitt tipset om at hun bodde sammen med sin kjæreste og ikke kunne anses som enslig forsørger. NAV vurderte dette som sannsynlig og fattet vedtak om opphør og tilbakebetaling av overgangsstønaden.

Ikke samboere

Kvinnen påklaget vedtaket og med hjelp fra Osloadvokatene klarte hun å sannsynliggjøre at hun ikke var samboer i det aktuelle tidsrommet. Det var på det rene at de i dag bodde sammen i et ekteskapsliknende forhold. Men dette var ikke tilfellet da hun mottok stønad. Kjæresten hadde naturlig nok vært en del på besøk og også overnattet slik som er vanlig i et kjæresteforhold. Men dette kunne ikke likestilles med et samboerforhold.

Fikk dekket advokatutgiftene

Vilkårene for opphør av ytelsene var med det ikke tilstede og NAV hadde fattet vedtak på uriktig grunnlag. Da vedtaket ble endret il gunst for kvinnen fikk hun dekket advokatutgiftene. Dette følger av forvaltningsloven § 36.


Relaterte artikler