Du kan ha rett til fradrag i trygdesaken din


Har du mottatt juridisk rådgivning i trygdesaken din? Så lenge NAV-ytelsen har tilstrekkelig nær sammenheng med din skattepliktige inntekt, kan advokatutgiftene du har hatt for å vinne frem i saken inngå i minstefradraget ditt.

Uføretrygd, Sykepenger

Advokatutgifter som del av fradraget

Skatteloven § 6-1 (1) inneholder hovedregelen om skattemessig fradrag. Det du har rett til å føre til fradrag, og som dermed trekkes fra din alminnelige inntekt, er kostnader som er «pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.»

Advokatkostnader inngår i dette, og vil være fradragsberettiget så lenge de har tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt. Er kostnaden knyttet til rent privat forbruk, omfattes de ikke av fradragsretten, se også skatteloven § 6-1 (2).

Utgifter til advokat er etter dette kun fradragsberettiget hvis saken det gjelder har påvirket din skattepliktige inntekt. Har du fått en høyere uføretrygd som følge av advokathjelpen, er denne normalt å anse som fradragsberettiget. 

En del av minstefradraget

I mange typer saker, for eksempel arbeidstvister eller saker som gjelder kjøp av fast eiendom, vil fradrag for advokatutgifter komme som et tillegg til minstefradraget. I trygdesaker er det imidlertid en så nær sammenheng mellom ytelsen fra NAV og din skattepliktige inntekt, at fradraget inngår i minstefradraget.

Det er verd å merke seg at utgiftene til advokat må være knyttet til det å skaffe inntekter eller inntektsskapende aktivitet. Underholdsbidrag og skillsmisseoppgjør er eksempler på sakstyper hvor advokatutgifter ikke kan fradragsføres. Dette fordi dette er saker som ikke utløser skatteplikt.

Dersom du har spørsmål om når du kan få fradrag for utgifter til advokat, ta kontakt med Osloadvokatene.

Osloadvokatene hjelper deg i trygdesaken din

Er du usikker på om du skal ta saken til Trygderetten eller videre til lagmannsretten? Osloadvokatene har ekspertise i saker mot NAV og bistår deg, samtidig som vi er opptatt av at du skal få de skattemessige fradragene du har krav på.


Relaterte artikler