Trygderettens avslag på uføretrygd ble kjent ugyldig på grunn av klare mangler


Mannen hadde alvorlig psykisk sykdom og mageproblemer. Likevel mente både NAV og Trygderetten at mannen ikke oppfylte sykdomskravet og avslo søknaden om 50 % uføretrygd. Retten var uenig og fant avgjørelsen ugyldig.

I tillegg til egen sykdom hadde mannen store utfordringer på hjemmebane. Et av hans tre barn var multihandikappet og trengte tilsyn og stell døgnet rundt. Gutten måtte stelles som et lite barn, måtte bæres og han hadde fra fødselen av hatt et ustanselig behov for nærkontakt. Kona hadde i tillegg egne helseproblemer.

NAV mente imidlertid at det var disse omstendighetene som gjorde at arbeidsevnen var nedsatt, og ikke mannens sykdom i seg selv. NAV mente videre at han ikke hadde gjennomført nødvendige tiltak eller behandling. Han fikk derfor avslag på sin søknad om uføretrygd.

Avslaget ble påklaget til Trygderetten. Trygderetten var imidlertid enig med NAV i det store og hele og stadfestet avslaget. Mannen anket avgjørelsen videre til lagmannsretten.

Hadde gått til behandling i ni år

Han kunne ikke forstå hvorfor det ble hevdet at han ikke hadde gjennomført nødvendig behandling eller tiltak. Han hadde blant annet gått til behandling hos psykiater i over ni år. Mannen mente Trygderetten kun hadde forholdt seg til de tidligere legeerklæringene i saken hvor hans funksjonsnivå var betraktelig bedre enn det hadde vært de siste tre årene. De siste spesialisterklæringene bekreftet nettopp at mannen hadde blitt betydelig verre.

Trygderetten hadde ikke vurdert sykdommens utvikling

Det var riktignok slik at psykiateren i begynnelsen av behandlingstiden ikke fant mannens helsesituasjon som en tilstand som ga grunnlag for uføretrygd. De etterfølgende erklæringene viste imidlertid hvordan hans vurdering av mannens helse hadde endret seg i takt med utviklingen av de psykiske problemene. De siste erklæringene konkluderte klart med at ervervsevnen var nedsatt med halvparten på grunn av sykdommen og at nedsettelsen var varig.

Lagmannsretten uttalte følgende:

Når Trygderetten – og NAV Klageinstans i sin oversendelse til Trygderetten – ikke finner det godtgjort at A’s arbeidsevne er nedsatt på grunn av sykdom, synes det å bero på at Trygderetten har lagt for stor vekt på de tidligere spesialisterklæringene fra dr. […], og for liten vekt på de nyeste erklæringene. Lagmannsretten kan ikke se at Trygderetten har tatt i betraktning at angst er en lidelse som kan utvikle seg, og det er nettopp dette som forklarer dr. […]s endrede vurdering. Det er situasjonen på det tidspunkt Trygderetten avsier sin kjennelse, som skal vurderes.

Klare mangler ved Trygderettens kjennelse

Retten fant at Trygderettens kjennelse var klart mangelfull. Trygderetten hadde ikke begrunnet egen bevisbedømmelse og vektlegging av spesialisterklæringene tilstrekkelig. Særlig det at psykiaterens spesialisterklæringer var basert på et langvarig forhold til mannen, talte for at Trygderetten burde forklart hvorfor disse ikke ble tillagt større vekt. Følgende ble uttalt:

Når Trygderettens bevisbedømmelse fremstår som så mangelfullt forklart, er det heller ikke mulig for lagmannsretten å etterprøve om Trygderetten har anvendt loven riktig.

Lagmannsretten uttalte følgende om Trygderettens oppfatning av at mannen ikke hadde gjennomført nødvendig behandling:

Verken Trygderetten eller NAV Klageinstans gir noen forklaring på hvorfor månedlige samtaler gjennom ni år, i den hensikt å hjelpe pasienten til å mestre engstelige tanker som hele tiden melder seg, ikke skal være en tilstrekkelig behandling, og på hvilken måte denne formen for individualterapi skiller seg fra hva NAV Klageinstans og Trygderetten mener burde vært forsøkt.

(…) Endelig viser lagmannsretten til at A flere ganger har gjennomført arbeidsrettede tiltak. Han er også i fast arbeid i halv stilling, og dette er et arbeid som han mestrer og som han trives med. Verken [Firma3] eller [Firma2] har konkludert med at A bør omskoleres til et annet yrke.

Kjennelsen som stadfestet NAVS avslag på uføretrygd ble dermed funnet ugyldig. Mannen ble tilkjent sakskostnader etter tvisteloven §20-2 første ledd.

Avslag på uføretrygd eller annen trygdeytelse? Fri rettshjelp mot NAV hos Osloadvokatene

Har du fått avslag på uføretrygd eller en annen trygdeytelse fra NAV kan du ha rett på fri rettshjelp mot NAV. Vi tar saker i hele landet og innhenter alle saksdokumentene selv. Med fri rettshjelp kan du få advokatbistand fra et av landets ledende advokatfirmaer i din klagesak mot NAV. Kontakt Osloadvokatene i dag!


Relaterte artikler