Mangeårig kamp mot NAV endelig over


Mange opplever møtet med NAV som vanskelig. Ofte er veiledningen mangelfull og det gjøres feil i saksbehandlingen.

Avslag på aap og uføretrygd

En mann hadde kjempet en fortvilet kamp mot NAV for å få ytelsene han hadde krav på. Oslomannen hadde en arbeidsevne som var varig nedsatt med 100%. Til tross for den alvorlige sykdommen hadde ikke mannen fått hverken arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på flere år. NAV-systemet hadde sviktet han totalt.

Livsviktige ytelser

For personer som mister muligheten til å forsørge seg selv er trygdeytelser som regel helt sentrale. Når dette sikkerhetsnettet svikter blir hverdagen gjerne en kamp for å overleve. Hvis du ikke får en ytelse du har krav på må denne kampen rettes mot NAV.

Mange saksbehandlingsfeil

Med det store antallet saker NAV behandler hvert år er det dessverre ikke til å unngå at det gjøres feil i saksbehandlingen. Feilen kan blant annet gi seg utslag i et feilaktig avslag på aap. Dette er et stort problem for de feilen går utover. Heldigvis finnes det klagemuligheter, vedtak fattet av NAV kan klages inn for NAV Klageorgan som kan overprøve vedtaket. Hvis vedtaket ikke blir omgjort kan saken tas inn for Trygderetten. Prosessen kan være lang og tung, derfor kan det lønne seg å få advokatbistand. I klagesaker mot NAV har du krav på fri rettshjelp hvis du oppfyller vilkårene.

Fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Oslomannen kontaktet Osloadvokatene for å søke bistand i saken mot NAV. Hos Osloadvokatene fikk han fri rettshjelp og med bistand av Osloadvokatene ble vedtaket om avslag på uføretrygd påklaget.

Avslag på arbeidsavklaringspenger omgjort av Trygderetten!

NAV fattet vedtak om avslag på arbeidsavklaringspenger. I klagesak mot NAV kan du få fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Trygderetten omgjorde NAVs vedtak!

osloadvokatene.no/privat/avslag-pa-arbeidsavklaringspenger/

Godt dokumentert, alvorlig sykdom

Det forelå uttalelser fra lege som dokumenterte at mannen oppfylte vilkår for uførepensjon. Han hadde en varig sykdom, som nedsatte arbeidsevnen hans med 100%. Likevel mente NAV at han ikke skulle ha uføretrygd. Klageinstansen omgjorde vedtaket NAV hadde fattet.

Du kan få dekket nødvendige utgifter

Når et vedtak er blitt endret til gunst for klageren følger det av forvaltningsloven § 36 at parten har rett til å få dekket kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Utgiftene han hadde hatt til advokat kunne derfor kreves dekket av staten.

Har du fått avslag fra NAV?

Hvis du er uenig i vedtaket fra NAV er det viktig å klage. Da er det viktig å være klar over klagefristen på 6 uker. I klagesaker kan du få fri rettshjelp, staten kan altså dekke utgifter til advokat. Det gjelder imidlertid noen viktige inntektsgrenser. Tjener du mer enn kr 320.000 som enslig eller samlet mer enn kr 490.000 er utgangspunktet at du ikke har krav på fri rettshjelp i disse sakene. Her kan du søke om fri rettshjelp.


Relaterte artikler