Saksbehandlingsfeil i avslag på uføretrygd


En 55 år gammel mann fikk diagnosen fibromyalgi og søkte om uføretrygd.

Han fikk avslag, og mannen tok kontakt med advokat som avdekket saksbehandlingsfeil. Vedtaket ble opphevet. 

Avslag ved saksbehandlingsfeil hos NAV

En saksbehandlingsfeil ble begått i forbindelse med 55-åringens avslag på krav om uføretrygd. Det ble avdekket at NAV hadde avgjort saken uten å ha et komplett saksgrunnlag for vurderingen. Det forelå en rekke dokumenter i saken som ikke hadde vært kjent for NAV, og disse kunne hatt betydning for resultatet i saken. Det forelå altså en saksbehandlingsfeil som medførte at avslaget ble opphevet og kravet ble tatt til ny behandling.

Uføretrygd – sikre inntekt

Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Det følger av folketrygdloven § 12-7 at det er et vilkår for rett til uføretrygd at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt med minst halvparten. Videre er det et vilkår at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av arbeidsevnen, jf. folketrygdloven § 12-6.

Saksbehandlingsfeil fører ofte til avslag

Hvorvidt vilkårene er oppfylt er avhengig av  grundige og til dels kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra NAV sin side i disse sakene, og de typiske feilene er saksbehandlingsfeil.

Har du fått avslag fra NAV? – Fri rettshjelp

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der du får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Har du fått avslag fra NAV?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem wallem@advokat.no
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

Tilbakebetalingskrav
NAVs overprøving av legenes vurdering