NAV leste ikke saksdokumentene før de stoppet AAP


Osloadvokatene opplever stadig at NAV ikke har satt seg inn i saken før de fatter vedtak om å stanse eller avslå trygdeytelser. Dette medfører at folk ikke får ytelsene de har krav på.

Gikk på arbeidsavklaringspenger

En 63 år gammel mann, som hadde jobbet hele sitt voksne liv opplevde å bli sviktet av systemet som er laget for å ivareta de som av ulike grunner er ute av stand til å forsørge seg selv. Etter mange år med tungt arbeid begynte skuldrene å svikte, slik at mannen ikke lenger maktet å arbeide. I tillegg hadde han hjerteproblemer. Etter en periode på sykepenger søkte han om arbeidsavklaringspenger – og fikk innvilget det. Han mottok ytelsen over lengre tid mens han gjennomgikk behandling for å bedre arbeidsevnen.

Krav om aktiv behandling

Et av vilkårene for arbeidsavklaringspenger er behov for bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid. Bistand kan være i form av aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak. I denne saken forelå en behandlingsplan for skuldersmertene og mannen var henvist til spesialist for utredning av hjerteproblemene.

Arbeidsavklaringspenger innvilget etter klage til NAV

Arbeidsavklaringspenger innvilget etter klage til NAV

Er du uenig i et vedtak kan du klage til NAV. I slike saker kan du ha rett på fri rettshjelp. Kontakt våre eksperter i trygderett.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/aap-innvilget-etter-klage-til-nav/

NAV mente han ikke var i aktiv behandling

At han var henvist til utredning hadde NAV fått beskjed om gjennom en legeerklæring som mannens fastlege hadde oversendt. NAV leste imidlertid ikke legeerklæringen grundig nok til å registrere at mannen var henvist til spesialist. NAV overså også behandlingsplanen for skuldersmertene. De konkluderte dermed med at mannen ikke var under aktiv behandling og stanset arbeidsavklaringspengene.

Trengte advokathjelp

Vedtaket kom som et sjokk på 63åringen. Han kontaktet Osloadvokatene ved advokatfullmektig Kristian Berge for å få hjelp til å klage til NAV.

Flere saksbehandlingsfeil

Etter å ha lest gjennom sakens dokumenter fremsto det som klart for advokatfullmektig Berge at NAV hadde begått flere saksbehandlingsfeil. I klagen stilte han spørsmålstegn ved hvordan NAV kunne overse de klare opplysningene som fremgikk av legeerklæringen.

Måtte søke på nytt

Til tross for klagen fant ikke NAV grunn til å omgjøre vedtaket. De sendte derfor saken videre til klageinstansen. Kort tid senere fikk NAV på nytt informasjon om spesialistutredningen. NAV hevdet at dette var nye opplysninger, selv om opplysningene hadde vært tilgjengelige for NAV i flere måneder. De konkluderte nå med at mannen likevel hadde rett på arbeidsavklaringspenger. Men i stedet for å omgjøre vedtaket der de stanset ytelsen ba de mannen om å søke på nytt.

NAV dekket advokatutgiftene

Advokatfullmektig Berge forfattet et nytt brev til NAV og krevde øyeblikkelig omgjøring av stans-vedtaket. NAV var fortsatt lite villig til å innrømme at det var begått saksbehandlingsfeil, men valgte å omgjøre vedtaket. Etter flere uker i usikkerhet kunne dermed 63-åringen på nytt slå seg til ro med at han ville få ytelsene han hadde krav på. Ettersom vedtaket var blitt endret til hans gunst måtte NAV dekke advokatutgiftene.

 

 


Relaterte artikler