Arbeidsavklaringspenger innvilget etter klage til NAV


NAV skal gi støtte til personer som befinner seg i vanskelige situasjoner. Men mange opplever at søknader om trygdeytelser blir avslått. Da kan du klage til NAV.

Trengte hjelp til å klage til NAV

Osloadvokatene ved advokat Thomas Larsen ble kontaktet av en mann som hadde fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger. Han ønsket hjelp til å klage til NAV. Han slet med alkoholisme og trengte behandling for å komme seg tilbake i arbeid, men NAV hadde avslått søknaden.

Etter vår vurdering er det ikke medisinske grunner til at du ikke kan være i arbeid. Vi mener du kan ta flere typer jobber.

Alkoholisme utelukker ikke arbeidsavklaringspenger

Personer som er alvorlig og kronisk rusmiddelavhengige fyller som utgangspunkt lovens krav til sykdom og kan dermed ha krav på arbeidsavklaringspenger.

Øke arbeidsevnen

Det er nettopp for å få personer tilbake i arbeid at arbeidsavklaringspenger er nyttig verktøy. Målet er at flest mulig, i størst mulig grad, skal være i stand til å forsørge seg selv. Gjennom behandling og arbeidsrettede tiltak forsøker man å øke arbeidsevnen slik at folk kan komme seg ut i arbeidslivet igjen.

Fastlegens klare oppfatning

Mannens fastlege hadde i en legeerklæring påpekt at mannen trengte behandling før han kunne komme tilbake i arbeid. Legen var svært tydelig på dette. NAV fravek fastlegens vurdering uten at de hadde bedt legen om å begrunne vurderingen.

Fri rettshjelp ved klage til NAV

Hos Osloadvokatene fikk mannen fri rettshjelp. Advokat Larsen er spesialist i trygderett, han begynte arbeidet med å klage til NAV. Det er viktig å sende klage til NAV før utløpet av klagefristen på 6 uker. I klagen påpekte Larsen at det medførte en saksbehandlingsfeil at NAV hadde fraveket fastlegens vurdering uten å kjenne bakgrunnen for vurderingen.

Han har hatt rusproblemer i 10 år, var inne i tyngre rusmisbruk tidligere og har mye rusadferd som gjør at han ikke klarer å gå inn i et arbeidsforhold nå uten behandling og rehabilitering.

Krevde omgjøring

Advokat Larsen viste til den tilgjengelige dokumentasjonen i saken og krevde at NAV omgjorde vedtaket. Saksdokumentene viste at mannens arbeidsevne var nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom. Han hadde dermed krav på arbeidsavklaringspenger.

Etter fri rettshjelp hos Osloadvokatene endte mangeårig kamp mot NAV

Etter flere år med avslag på aap og uføretrygd gikk endelig NAV med på at mannen hadde en alvorlig sykdom. Fri rettshjelp – Osloadvokatene

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-aap/

Klage til NAV ga resultater

Advokat Larsens klage til NAV førte frem. NAV så at mannen oppfylte vilkårene for å ha krav på arbeidsavklaringspenger og omgjorde derfor vedtaket. Som far til 3 barn var innvilgelsen av arbeidsavklaringspenger en svært gledelig nyhet. Han kunne nå få støtte til behandling og tiltak for å komme seg tilbake i arbeid. Advokatbistanden var kostnadsfri ettersom han hadde krav på fri rettshjelp.

Osloadvokatene hjelper deg!

Har du fått avslag på søknad og ønsker å klage til NAV? Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har en egen avdeling som er eksperter på NAVsaker. Vi undersøker alltid om du har rett på fri rettshjelp. Hvis du vil klage til NAV er det viktig å være klar over klagefristen. Den er på 6 uker fra du mottok vedtaket.


Relaterte artikler