Fullt medhold i lagmannsretten i sak om styreansvar


Osloadvokatene ved advokat Adam Ahlquist vant nylig en sak i Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt krav om erstatning etter reglene om styreansvar i aksjeloven § 17-1. Advokat Ahlquist representerte saksøkte, som var tidligere eier av et selskap som blant annet drev med bruktbilimport og kommisjonssalg. En av selskapets kunder hevdet at saksøkte måtte holdes erstatningsansvarlig for det tap han var blitt påført som følge av svindel fra selskapets nye eier. På vegne av saksøkte hevdet advokat Ahlquist at vilkårene for erstatning ikke var oppfylt og at det dermed ikke var grunnlag for et erstatningsansvar. Med bistand fra advokat Ahlquist fikk saksøkte fullt medhold i lagmannsretten og saksøker ble dømt til å dekke alle saksøktes sakskostnader.

Helseplager førte til at saksøkte ikke hadde mulighet til å drive selskapet videre

I flere år hadde saksøkte vært leder og daglig leder i et selskap som blant annet drev med bruktbilimport, salg av bruktbiler og kommisjonssalg. Helt siden oppstart av virksomheten i 2014 hadde selskapet hatt en omfattende virksomhet. Selskapet hadde levert regnskap og overholdt sine forpliktelser overfor selskapets kunder. I 2017 fikk imidlertid saksøkte alvorlige helseplager. Etter en mislykket ryggoperasjon ble han sykemeldt i en lang periode, og helseplagene innebar at saksøkte ikke hadde mulighet til å drive selskapet videre. Høsten 2017 overdro han derfor selskapet vederlagsfritt til en ny eier. Overfor saksøkte hadde den nye eieren fremstått som en seriøs forretningsmann og en god kandidat til å overta driften av virksomheten.

Osloadvokatene – Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig for tap selskapet hadde påført långiver

Osloadvokatene – Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig for tap selskapet hadde påført långiver

Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Adam Justin Ahlquist en sak i Oslo tingrett. Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/personlig-ansvarlig/

Selskapets nye eier benyttet selskapet til straffbar vinningskriminalitet overfor kundene

Kort tid etter at virksomheten var overdratt begikk imidlertid den nye eieren flere bedragerier i forbindelse med inngåelse av kommisjonsavtaler med selskapets kunder. I henhold til avtalene skulle selskapet selge bilene på vegne av kundene, og når bilene var solgt skulle selskapet overføre kjøpesummen til kunden. Selskapets nye eier hadde imidlertid aldri til hensikt å overføre kjøpesummen til kunden, og etter at bilene var videresolgt og omregistrert på nye eiere, fikk de opprinnelige eierne aldri oppgjøret de hadde krav på i henhold til avtalen med selskapet.

Selskapets nye eier ble dømt til fengsel for forsettlig bedrageri

Etter flere betalingsoppfordringer og utleggsbegjæringer mot selskapet ble det åpnet konkurs i boet til selskapet våren 2018, uten at det var midler til dekning av kundenes krav. I tingretten ble selskapets nye eier dømt til fengsel for forsettlig bedrageri, samt å betale erstatning til i alt 11 av selskapets kunder som ikke hadde fått oppgjør etter salg av bil.

Osloadvokatene – Osloadvokatene vant sak om styreansvar

Osloadvokatene – Osloadvokatene vant sak om styreansvar

Med hjelp fra Osloadvokatene ble en kvinne tilkjent kr. 300 000 i en sak som gjaldt personlig erstatningsansvar for styret i et aksjeselskap.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/osloadvokatene-vant-sak-om-styreansvar/

Saksøker hevdet at selskapets tidligere eier også måtte holdes erstatningsansvarlig

En av selskapets kunder tok også ut søksmål mot tidligere eier med krav om erstatning for uteblitt oppgjør. Saksøker hevdet at selskapets tidligere eier hadde handlet uaktsomt da han hadde overdratt virksomheten vederlagsfritt til en ny eier uten noen form for nærmere undersøkelser. Videre mente saksøker at det også var grunnlag for å holde tidligere eier erstatningsansvarlig på grunnlag av at det var han som hadde vært reell styreleder og daglig leder da saksøker hadde inngått avtalen med selskapet, og at det ikke kunne være riktig at tidligere eier ikke hadde kjennskap til de straffbare handlingene. Endelig mente saksøker at når tidligere eier hadde blitt dømt til å betale erstatning for uteblitt oppgjør til to andre av selskapets kunder, måtte han også være erstatningsansvarlig overfor saksøker.

Saksøkte hadde ikke vært involvert i de straffbare handlingene og ikke handlet uaktsomt ved overdragelsen av driften

På vegne av saksøkte hevdet advokat Ahlquist at saksøkte ikke kunne holdes erstatningsansvarlig overfor saksøker for det tap han var blitt påført som følge av straffbare handlinger utført av selskapets nye eier. Saksøkte var verken tiltalt eller dømt for de forholdene som skjedde i selskapet etter at han overdro aksjene til ny eier. At saksøkte var reell eier og daglig leder da avtalen ble inngått var heller ikke riktig. På grunn av helseplagene hadde saksøkte hatt kort tid på å overdra driften når det dukket opp en villig kjøper, og han hadde ingen grunn til å betvile at ny eier var en seriøs forretningsmann. Det var riktig at saksøkte hadde misligholdt sine forpliktelser overfor to av selskapets kunder, men dette hadde hatt sammenheng med saksøktes helseplager, og årsaken var dermed noe helt annet enn tap som følge av forsettlig bedrageri.

Osloadvokatene – Osloadvokatene vant sak om styreansvar

Osloadvokatene – Osloadvokatene vant sak om styreansvar

Med hjelp fra Osloadvokatene ble en kvinne tilkjent kr. 300 000 i en sak som gjaldt personlig erstatningsansvar for styret i et aksjeselskap.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/osloadvokatene-vant-sak-om-styreansvar/

Lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for erstatning etter reglene om styreansvar

Lagmannsretten var enig med advokat Ahlquist i at det ikke var grunnlag for å holde saksøkte erstatningsansvarlig overfor saksøker for det tap han var blitt påført. Ettersom saksøkte ikke hadde vært selskapets leder da de straffbare handlingene var blitt utført, kunne han ikke holdes ansvarlig på grunnlag av styreansvar. Videre kom lagmannsretten til at saksøkte heller ikke hadde handlet uaktsomt da han overdro selskapet til den nye eieren, selv om han ikke foretok nærmere undersøkelser i relasjon til ham i forkant av overdragelsen.

Med bistand fra advokat Ahlquist fikk saksøkte dermed fullt medhold i lagmannsretten, og saksøker ble dømt til å dekke alle saksøktes sakskostnader.

Trenger du hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om styreansvar. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater hjelper deg gjerne, og det påløper ingen kostnader før vi har blitt enige om et oppdrag.