Krav på forsikring etter boligbrann


I en nylig dom kom lagmannsretten til en mann hadde rett på forsikringsutbetaling fra sitt forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet hevdet på sin side at mannen selv hadde forårsaket brannen og at han i ettertid hadde opptrådt svikaktig. Saken gikk lagmannsretten i 2020.

En bolig som mannen primært brukte til oppbevaring brant ned og ble totalskadet. I etterspillet av brannen leverte mannen inn en tapsliste over innbo som han krevde erstattet. Mannen hadde både boligforsikring og innboforsikring hos forsikringsselskapet Tryg.

Tryg nektet å utbetale erstatning for noen av forsikringsavtalene. Tryg hevdet at mannen selv hadde fremkalt brannen. Videre hevdet Tryg at mannen hadde opptrådt svikaktig ved å bevisst kreve uriktig dekning av snøscooterutstyr, en vannpumpe og to utelamper, jf forsikringsavtaleloven § 8-1 fjerde ledd. Tryg viste til at det ikke var gjort funn på branntomten av snøscooterutstyret og vannpumpen, lampen hadde også faren på sin side krevd erstattet fra sitt forsikringsselskap.

Reiste sak mot Tryg

Mannen mente han ikke bevisst hadde gitt uriktige opplysninger som kunne føre til en feilaktig forsikringsutbetaling. Han reiste derfor sak mot Tryg, med krav om at Tryg skulle utbetale oppgjør i henhold til forsikringsavtalen. Saken gikk lagmannsretten i 2020.

Osloadvokatene – Tingretten kom til at Storebrand hadde plikt til å utbetale forsikring til saksøker

Osloadvokatene – Tingretten kom til at Storebrand hadde plikt til å utbetale forsikring til saksøker

Med bistand fra Osloadvokatene fikk saksøker medhold i kravet om at Storebrand hadde plikt til å utbetale forsikring til saksøker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/storebrand-hadde-plikt-til-a-utbetale-forsikring/

Dekning til utelampene

Tryg hevdet at mannen hadde opptrådt svikaktig ved å kreve erstatning for de samme utelampene som faren hadde krevd erstattet fra sitt forsikringsselskap. Mannen hevdet på sin side at han var den rettmessige eieren av lampene. Han hadde kjøpt lampene brukt for egne penger, men det var faren som hadde hatt kontakt med selgeren og ordnet kjøpet.

Retten var enig med mannen og la til grunn at det ikke var bevis for å trekke i tvil at mannen var den rettmessige eieren av utelampene. At faren selv hadde krevd lampene dekket av sin forsikring var i seg selv ikke avgjørende. Det var heller ikke bevis for at mannen var klar over at faren hadde krevde disse lampene dekket av sin forsikring. Retten fant det derfor ikke sannsynliggjort for at mannen hadde opptrådd svikaktig hva gjaldt utelampene.

Ikke svik

Lagmannsretten viste til at mannen uten tvil hadde mye snøscooterutstyr og han hadde flere like gjenstander. Mannens forklaring om hvor han hadde kjøpt de ulike gjenstandene var derimot til tider uklar. På den annen side virket det for retten ikke rart at mannen hadde lite minne om kjøp som var gjort langt tilbake i tid, og at det fantes lite dokumentasjon da kjøpene primært var gjort kontant.

Retten var uenige med Tryg om at mannen selv hadde fremkalt brannen. I rettens syn var dette ikke bevist. At forsikringen var tegnet bare en måned før brannen kunne ikke være avgjørende. Retten pekte på at det heller ville være grunn til å tro at mannen ikke ville arrangere et forsikringstilfelle så rask etter tegningen for å unngå å få rettet mistanke mot seg. Det kunne heller ikke vektlegges særlig at mannen tidligere hadde hatt flere forsikringssaker.

Det måtte videre legges vekt på at det var en vitneobservasjon om at det var personer i boligen dagen før det brant. Det var uklart for vitne hvem det var, men for retten måtte det vektlegges noe at disse personene kunne være involvert i at snøscooterutstyret og vannpumpen var borte. Personene kunne også være involvert i brannen.

Tryg måtte betale

Retten konkluderte med at det ikke var ført tilstrekkelige bevis for at mannen hadde gitt bevisst uriktige opplysninger. Mannen hadde dermed krav på forsikringssummen. Retten trakk frem at det er et strengt beviskrav i slike saker om uriktige forsikringsopplysninger, da forsikringssvik er straffbart. Det er forsikringsselskapet som har bevisbyrden for at det foreligger svik i forsikringssaker.

Mannen fikk også sine saksomkostninger dekket av Tryg.

Har du en forsikringssak?

Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring og høy kompetanse i forsikringssaker. Det kan være avgjørende med en dyktig advokat for å den dekningen du har krav på etter forsikringsavtalen.

Hos Osloadvokatene hjelper vi alltid våre klienter med å undersøke om de har krav på advokatkostandene dekket gjennom innbo eller annen forsikring. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler