Tingretten kom til at Storebrand hadde plikt til å utbetale forsikring til saksøker


Osloadvokatene ved advokat Andreas Damsgård vant nylig en sak i Oslo tingrett. Saken gjaldt Storebrand Forsikring sitt avslag på dekning under reiseforsikringen til saksøker. På vegne av saksøker hevdet advokat Damsgård at det ikke var riktig at saksøker hadde handlet svikaktig overfor forsikringsselskapet og at Storebrand dermed var pliktige til å utbetale forsikringen da forholdet var dekningsmessig under reiseforsikringen. Tingretten var enig med advokat Damsgård og Storebrand ble dømt til å utbetale forsikringen til saksøker, samt dekke alle saksøkers sakskostnader.

Saksøker var blitt frastjålet to kofferter i forbindelse med en reise til Tyrkia 

Saksøker var forsikret hos Storebrand. Saksøker reiste i 2018 til Tyrkia, og hadde med seg tre kofferter. Han tok taxi fra flyplassen til hotellet. Da taxien var fremme og saksøker var i ferd med å ta den første av tre kofferter ut av bilen hadde det kommet en ambulanse i den trange gaten taxien stod i. I den forbindelse hadde saksøker lukket døren der han hentet ut bagasje, slik at taxien kunne flytte seg for ambulansen. Taxien stoppet imidlertid ikke, men kjørte i stedet bare videre. Saksøker mistet dermed de to koffertene som hadde blitt liggende igjen i bagasjerommet på taxien.

Forsikringsoppgjør ved tingskade og betydningen av dine opplysninger

Forsikringsoppgjør ved tingskade og betydningen av dine opplysninger

Forsikringsoppgjør ved tingskade kan reise en rekke ulike problemstillinger. Les mer her om hva det er viktig å huske på overfor forsikringsselskapet.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/forsikringsoppgjor-ved-tingskade-og-betydningen-av-dine-opplysninger/

Forholdet ble politianmeldt  

Samme kveld som hendelsen tok saksøker kontakt med Storebrand for å melde inn hendelsen og får å få veiledning. Saksøker fikk beskjed om å anmelde saken til politiet i Tyrkia.  Da saksøker forsøkte å anmelde forholdet i Tyrkia hadde han imidlertid fått beskjed om å vente 14 dager for å se om bagasjen kom til rette. Forholdet ble derfor først anmeldt til politiet i Oslo da han var kommet tilbake til Norge.

De tapte gjenstandene hadde en verdi på tilsammen 105 000 kroner

Måneden etter meldte saksøker skadekravet inn til Storebrand forsikring. Den samlede verdien på gjenstandene i bagasjen ble angitt til 105 000 kroner og i skademeldingen ble det blant annet oppgitt et kamera, smykker, PC, klær og øvrige gjenstander.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Storebrand hevdet at saksøker bevisst hadde gitt uriktige opplysninger og avslo derfor kravet 

I skademeldingen hadde saksøker imidlertid lastet opp en kvittering på et kamera som hadde vært gjenstand for en tidligere innmeldt skade under en annen reiseforsikring. Storebrand avslo derfor kravet ettersom de var av den oppfatning at saksøker bevisst hadde gitt uriktige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret.

Saksøker mente at det var et uhell at feil kvittering hadde blitt lastet opp 

Saksøker hevdet imidlertid at det kun hadde vært et uhell at feil kvittering hadde blitt lastet opp og at dette ikke hadde vært et bevisst forsøk på å lure forsikringsselskapet. Det hadde vært flere kvitteringer som var scannet inn på PC-en og ettersom saksøker kunne lite om kameraer, hadde han ved en feiltakelse lagt inn feil kvittering i skademeldingen. Straks saksøker hadde blitt klar over feilen hadde riktig kvittering blitt lagt inn. Det riktige kameraet var også dyrere enn kameraet som først hadde blitt lagt inn.

Tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp 

Saksøker var fortvilet over situasjonen og tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp. Advokat Damsgård tok saken og på vegne av saksøker ble det tatt ut søksmål for tingretten med krav om at Storebrand var pliktig å utbetale erstatning under forsikringen til saksøker.

Retten kom til at forholdet var å anse som et «tyveri» i henhold til forsikringsvilkårene

Hovedforhandling ble avholdt i juni 2020 og retten tok da stilling til om Storebrand var pliktige til å utbetale erstatning til saksøker. Retten tok først stilling til om hendelsen var dekningsmessig under forsikringen ved at episoden var å anse som et «tyveri» i tråd med forsikringsvilkårene og straffelovens tyveribestemmelser. Etter den samlede bevisførselen fant retten det bevist at bagasjen ikke kunne anses som tilfeldig mistet og funnet, ettersom taxisjåføren hadde vært klar over at bagasjen tilhørte kunden hans. Retten mente dermed at det var sannsynliggjort at de to koffertene var tapt som følge av tyveri, og dermed lå dekningsmessig under reiseforsikringen.

Forsikringssvik vil kunne føre til at hele erstatningskravet går tapt 

Retten gikk deretter videre til å vurdere spørsmålet om saksøker hadde opptrådt svikaktig ved å bevisst gi uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret.

Etter forsikringsavtaleloven vil den sikrede miste ethvert erstatningskrav mot forsikringsselskapet dersom sikrede ved skadeoppgjøret bevisst oppgir uriktige opplysninger som sikrede vet eller må forstå at kan føre at han får utbetalt en erstatning som han ikke har krav på. Det er forsikringsselskapet som har bevisbyrden for at det foreligger et forsikringssvik, og det følger av rettspraksis at det gjelder et strengt beviskrav.

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Stadig flere velger å benytte seg av eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring. Er slike forsikringer nødvendig? Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/eierskifteforsikring-og-boligkjoperforsikring/

Ikke betydelig sannsynlighetsovervekt for at saksøker hadde opptrådt svikaktig 

Ved vurderingen av om saksøker hadde gjort seg skyldig i et forsikringssvik uttalte retten at det fremstod som noe påfallende at den samme kvitteringen og kameraet som først hadde blitt meldt inn også var blitt meldt inn ved et annet forsikringstilfelle året før hos et annet selskap. Likevel fant retten at det ikke var betydelig sannsynlighetsovervekt for at saksøker hadde opptrådt svikaktig.

Med bistand fra advokat Damsgård vant saksøker saken 

Storebrand ble dermed dømt til å utbetale forsikringen til saksøker, og ble også dømt til å dekke saksøkers sakskostnader.

Har du behov for hjelp? 

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om forsikring og forsikringsutbetaling. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en lignende sak. Det påløper ingen kostnader før vi har blitt enige om et oppdrag.


Relaterte artikler