Dekkes skaden av forsikringen eller ikke?


En slik tilbakemelding vil kunne bli bindende for oppgjøret.

Etter en skade vil forsikringsselskapet gi informasjon om skaden dekkes av forsikringen.

Dekker forsikringen hele skaden?

I en avgjørelse fra Finansklagenemnden av 04.06.14 (2014-270) fant nemden at en bekreftelse om forsikringsdekning måtte gjelde for hele skaden. Et borettslag hadde meldt om tilbakeslag av avløpsvann/ kloakkvann hvoretter det ble utarbeidet en takstrapport.
I tråd med denne takstrapporten bekreftet forsikringsselskapet følgende:
«Etter de opplysninger som foreligger er skaden i utgangspunktet erstatningsmessig under deres forsikring med fradrag av egenandel».

Forsikringsselskapet satt begrensninger

Etter en ny og revidert takstrapport kom imidlertid forsikringsselskapet til at skadene hadde skjedd som følge av utglidning av grunn/ setninger i grusfyllingen. Det viste seg med andre ord å være setningsforhold/ setningsskader som var unntatt fra forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet hadde deretter begrenset seg til kun å ville gi erstatning for rørskader, dvs. bruddskader på innvendige rør, hvilket også trolig ville være kostnadsmessig mindre enn selve egenandelen. Forsikringsselskapene dekker som kjent ikke skader som ikke overstiger egenandelen.

Reparasjon var allerede i gang

Borettslaget hadde allerede gått i gang med å reparere skadene da forsikringsselskapet ikke lengre sa seg erstatningspliktig.
«Et dekningstilsagn som er basert på et avklart faktum i saken er i utgangspunktet bindende for selskapet, jf. FSN 7104. I denne saken var de faktiske omstendigheter avklart 2.5.12 og tilsagnet gitt 21.5.12 må da være bindende for selskapet med mindre det kan kalles tilbake etter avtl. § 39. Selskapets tilbakekall kom her flere måneder etter at sikrede hadde påbegynt reparasjonsarbeidet. Sikrede hadde dermed innrettet seg etter tilsagnet, og tilbakekall er utelukket.»

Hele skaden ble dekket av forsikringen

Finansklagenemden fant at forsikringsselskapet ikke kunne kalle tilbake bekreftelsen. Ut fra en tolkning av forsikringsselskapets bekreftelse og særlig ordlyden «skaden» var dette ment som hele skaden som sådan. Forsikringsselskapet ble ikke hørt med at sikrede, altså borettslaget, burde ha forstått at selskapets ansvar var begrenset til bruddskadene på rørene.

Rettshjelpsforsikring

Ved avslag om forsikringsdekning vil sikrede, det være seg enten borettslag eller privatpersoner, kunne ha rettshjelpsforsikring med dekning av advokatkostnader for tvist ved oppgjør av boligskader, for 80 % av advokatkostnadene som overstiger egenandelen, begrenset oppad til enten tvistesum eller forsikringssum.

Har du spørsmål om forsikringen og erstatning?

Relaterte saker:

Egen skyld kan medføre bortfall eller reduksjon av erstatning
Psykotisk mann klatret opp på tog og mistet bena